Сивият сектор спъва развитието на „Целулозно – хартиена промишленост”

Celuloza_main

Бранш „Целулозно – хартиена промишленост” (ЦХП) трябва да е част от гръбнака на икономиката ни. Около това се обединиха представителите от Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървообработващата промишленост (ФСОГСДП) с председател инж. Петър Абрашев и тези на Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост (БКЦХП), във форум, който се проведе на 17.07.2014 год. в централата на КНСБ.

Целта на срещата бе представяне на  секторен анализ на тема „Състояние и бъдещо развитие на бранш целулозно – хартиена промишленост”, който е част от мащабния проект на КНСБ за Възраждане на индустрията в България. Присъстваха лидерът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите на КНСБ д-р Иван Кокалов и Николай Ненков, заместник-председателят на Българска стопанска камара Димитър Бранков, изпълнителният директор на „Монди Стамболийски” ЕАД Александър Кликлер, Калина Петкова и Гълъб Донев от МТСП, Любка Антова и Соня Захова от (ФСОГСДП), Веска Лашева ХТМУ – София, както и специалисти и работодатели от бранша.

Горската площ на страната ни е съизмерима с тази на страни като Австрия, Португалия, Чехия, но годишното използване на горите у нас като % от годишния прираст е около 50%, или по-малко от това на Австрия (около 75%), Португалия (около 77%), Чехия (около 79%). По отношение степента на оползотворяване/използване на отпадъчна хартия България заема добри позиции (55,7% през 2013 г.), но по отношение събирането на отпадъчна хартия страната ни изостава – 48%, което е значително по-малко спрямо други европейски страни (около 70%). Следователно у нас има големи резерви при събирането на отпадъчна хартия, която е една от основните суровини за хартиената промишленост. Производството на хартии през 2013 г е увеличено с 12% спрямо 2012 и с 98 % спрямо 2009 г.

Анализът на състоянието на бранша показа, също че икономическата криза е повлияла силно негативно върху броя на заетите, като през 2009 год.  Загубата е стигнала до 1273 работни места, поясни инж. Петър Абрашев. Основна причина за непривлекателността към бранша за младите хора са сравнително ниските възнаграждения, които изостават спрямо средната работна заплата за страната.

Голям проблем е значителното присъствие на „сивия” сектор в този бранш. В ЦХП има голям брой малки предприятия, в които сивата тенденция е силно застъпена. Преработващи фирми са свързани главно с производството на потребителски и транспортни опаковки за хранително-вкусовата промишленост, без да се спазват данъчното, трудовото законодателство и хигиенните изисквания за опаковки в контакт с храни.

{gallery count=1 height=308 width=758 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0479{/gallery}

Според Веска Лашева ХТМУ – София наблюдава се все по-голям отлив на студенти, както от магистърски така и от бакалавърски програми, в специалност „Целулозно – хартиена промишленост”. Основна причина отново са слабата възможност за реализация и ниските заплата в сектора.

„Трябва да покажем на всички, включително и на тези, които ще дойдат да управляват през есента, какъв трябва да бъде обликът на една нова икономическа политика” - това изтъка президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му България трябва да стимулира секторите, които могат да са двигатели на растежа.

Изпълнителният директор на „Монди Стамболийски” ЕАД Александър Кликлер изтъкна, че в Европа се инвестират около 500 млн. евро на година в  този сектор и част от тези пари трябва да дойдат и в България. Според него най-важният фактор за инвестиции е доверието – „инвеститорът се плаши от лошите новини, които ежедневно са в чуждестранните медии по адрес на България”. Той допълни още, че когато говорим за инвестиции, става дума и за инвестиции в хората – не само заплатата, но и техните умения и компетенции.

Гълъб Донев (МТСП) изтъка, че отрасълът е добре географски структуриран и спадът в производството се възстановява постепенно, но сме твърде далеч от постигнатото ниво в Европа.

Участие в открилата се дискусия взеха още Васил Василев - председател нае синдикалната организация на КНСБ при Дуропак Тракия АД, представители на Министерство на икономиката и енергетиката и др.

За успешното възстановяване на българската индустрия е необходимо включването в Плана за действие на повече браншове с различна специфика. Във връзка с това Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост предлага следните препоръки за целулозно-хартиения бранш:

1.Включване на производството на целулоза и рециклирането на хартия в приоритетните сектори от Иновационната стратегия за интелигентна специализация от Плана за реиндустриализация, което ще увеличи възможностите за кандидатстване по Оперативни програми за иновативни, технологични и екологични проекти в областта на производството на хартии и опаковки и рециклирането.

2.Съдействие за подобряване ресурсното обезпечаване на дейността на предприятията от целулозно-хартиената промишленост. Достъп до качествена асфалтова и жп инфраструктура към предприятията от ЦХП, която е жизнено важна за обезпечаването им със суровини, материали и съответно извозването на готовата продукция; подобряване управлението на горите, в т.ч. осигуряване на достъп до „затворените” горски басейни; подобряване степента на събиране на отпадъчна хартия, свързано преди всичко с организацията на събиране и стимули за населението.

3.Решаване на кадровия проблем пред бизнеса чрез създаване на възможности за обучение по дуалната образователна система в лицензирани учебни центрове за практическо и теоретично обучение.

4.Да се приеме законът за Браншовите организации, в който да се предвидят мерки за намаляване на „сивия сектор” чрез максимално обхващане на фирмите по браншове.

5.Да се намали административната тежест за малките предприятия, които са публични дружества, като се добави т.5 към ал. (1) на чл. 119 от ЗППЦК със съдържание „Общото събрание на дружеството, което е малко предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия, е взело решение за отписването му с мнозинство 2/3 от представения капитал.”

6.Съдействие на държавата чрез промотиране на съществуващите в страната условия за развитие на нови производства и привличане на чуждестранни инвестиции в капиталоемки отрасли като хартиената промишленост.

7.Ускоряване на процеса за сертифициране на горите в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор.

8. Създаване на равни условия за производство на екологични хартиени потребителски опаковки чрез преразглеждане на въпроса за еко-таксите и възстановяването им, отменени с постановление № 239 от 01.10.2012 г., защитаващо интереса на производителите на полимерни торбички. По-активно и ефективно информиране на населението за предимството на хартиените опаковки.

9.Създаване на условия за запазване на съществуващите вътрешни пазари и експортно ориентиране на фирмите от целулозно-хартиената промишленост, чрез субсидиране участието на МСП в специализирани изложби, панаири и изложения.