На преден план – разпростирането на БКТД

  • 01

Шестият конгрес на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) се проведе на 17 април в хотел „Дедеман” – София. На конгреса присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров и Николай Ненков, изпълнителният секретар Пламен Нанков, социални партньори и други.

В приветствието си лидерът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че трудовите хората оценяват един синдикат по това, което той прави ежедневно за тях. От особено значение е доброто познаване на трудовите, социално-осигурителните, синдикалните права, тяхната законова уредба, а основният механизъм за мотивация за членство са параметрите, залегнали в КТД и осигурената синдикалната защита. Той отбеляза, че една много добра и дългогодишна практика във ФСОГСДП са целевите фондове за материална подкрепа на синдикалните членове в случаи на материални затруднения, продължително боледуване и при пенсиониране.

Финансовата и дълговата криза са провокирали безкомпромисно затягане на коланите от страна на хората на наемния труд. А точно те не са виновните за кризата, а носят тежките последствия от нея. Днес е застрашено развитието на модела „Социална Европа” и на социалните ценности, които вече са подчинени само на икономическата целесъобразност, налагаща се като регулаторен механизъм в ЕС.

Амбицията на КНСБ е провеждането на проактивна кампания сред трудовите хора, която да насърчи общественото развитие. Програмата на Седмия конгрес на Конфедерацията включва целеви групи, обхващащи не само работещите и синдикалните членове на КНСБ, но и пенсионерите, младите хора, безработните. Целта е мобилизация на широка маса от обществото за една „социално-справедлива държава с пазарна икономика”. Тази ценност КНСБ е припознала като своя още при създаването си като демократична обществена професионална организация.

Пламен Димитров изказа благодарност към ръководството на Федерацията и синдикалния актив за съвместната работа през изминалия период и благодари лично на председателя на ФСОГСДП Петър Абрашев за усилията му да съхрани целостта на Федерацията, за конструктивния и новаторски подход в търсенето на нови пътища за популяризиране на синдикализма, за неговия личен принос в издигане авторитета на организацията. В заключение лидерът на КНСБ каза: „Благодаря ти, приятелю, и за твоята лоялност към КНСБ и към синдикалното движение.”

Председателят на ФСОГСДП Петър Абрашев в отчета на изтеклия период подчерта, че кризата е засегнала у нас силно строителството и това се е отразило сериозно, както върху дървообработването и мебелното производство, така и върху горското стопанство. В дървообработването заетите са намалели с 4774 души (към май 2009 г. в сравнение с април 2008 г.), а в мебелното производство заетите са намалели с 6195 души за същия период. От кризата са пострадали и много от големите и средни предприятия с продукция за износ.

Федерацията в тази обстановка своевременно е проучвала и анализирала ситуацията в браншовете и е поддържала база данни за развитието на процесите в тях. Подготвяни са и са подписвани със социалните партньори антикризисни мерки. На регулярни срещи с ръководството на Агенцията по горите са се търсели решения за доставката на дървесина за фирмите, постигнато е намаляване на тарифните такси на дървесината и въвеждане рационален режим на продажба. Организирано е преминаване на намалено работно време и субсидиране заетостта на персонала с 0,5 минимална работна заплата по ПМС № 44 (прието под въздействие на синдикатите).

Две добри за ФСОГСДП събития са се случили в дните, предшестващи конгреса. На 23 февруари Браншовата камара на работодателите от Целулозно-хартиената промишленост и представителните синдикални браншови организации на национално равнище /КНСБ и КТ „Подкрепа”/ са подписали новия Браншови Колективен трудов договор за следващия период от 1 април 2012 г. до 31 март 2014 г.

И второто – подписаният на 22 март Браншови колективен трудов договор за работещите в отрасъл „Горско стопанство-стопанисване”, под който са сложили подписи Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – като гарант за неговото изпълнение, директорите на шестте държавни горски предприятия в България, в качеството им на работодатели, и представителите на браншовите съюзи от горския сектор към КНСБ и КТ „Подкрепа”, представляващи работниците. Този, първи по рода си за горския сектор, Браншови колективен трудов договор ще даде възможност на държавните горски предприятия към съществуващите близо 8000 работни места да открият и нови такива, с които, след поправките в Закона за горите, да се покрият дейностите по добив на дърва.

Освен за увеличаване на заетостта, министър Найденов се е ангажирал с прогноза за растеж на работните заплати в сектора, което е добър знак за работниците и сериозна тема за размисъл от страна на работодателите.

Петър Абрашев отбеляза, че от тези два договора първият притежава особено ценно качество – той се разпростира върху целия бранш и от него се ползват всички работещи в Целулозно-хартиената промишленост, а това носи реален шанс за увеличаване на синдикалната плътност.

С разпростирането на БКТД се обединяват усилията на Министерство на труда и социалната политика, на Браншовите камари и на синдикатите за борба със сивата икономика и с нелоялната конкуренция.

Конгресът преизбра за председател на ФСОГСДП Петър Абрашев, а за заместник-председател – Любка Антова.