ФНСОЛП-КНСБ бе домакин на конференция на IndustriALL Europe and IndustriALL Global Union

  • IMG_0777

По покана на ФНСОЛП-КНСБ, в София, се състоя Заключителната регионална конференция за бъдещето на шивашката и обувната промишленост и колективното договаряне в Югоизточна Европа на IndustriALL Europe and IndustriALL Global Union, по техния съвместен проект-кампания „Укрепване на капацитета на синдикатите в Югоизточна Европа за подобряване на заплащането и условията на труд в секторите на облекло, текстил и обувки“.

Конференцията беше проведена в три обширни  сесии, в едната от които участваха индустриални / работодателски асоциации от всички участващи страни от Югоизточна Европа и ключови марки/брандове като H&M, Inditex, ASOS и Benetton.

Целта на тази сесия беше да се обсъдят възможностите през съвместно партньорство за да се гарантира успешен и конкурентоспособен сектор в Югоизточна Европа с квалифицирана работна сила, добри условия на труд, достойни трудови възнаграждения и колективни трудови договори, включително колективно договаряне на ниво браншова индустрия, което в изказванията си подкрепиха и всички индустриални / работодателски асоциации от региона.

Във другите вътрешни сесии,които бяха с участието на лидери на национални и браншови синдикати от седем държави, се направи равносметка за напредъка на всяка организацията в колективното договаряне досега,както и се връчиха почетни грамоти за Най-добрите организиращи синдикати в Югоизточна Европа.

ФНСОЛП бе високо призната и отличена като най-последователната, иновативна и мощна/силна организация за България, с най-голям капацитет за отстояване и представителство на работещите в браншовете, със силни колективни договорености по места в предприятията и за първи път от повече от 10 години сключено Рамково колективно Споразумение с най-представителната браншова работодателска организация БАПИОТ.

В Споразумението са заложени както припознаването на редица основни Конвенции на МОТ, Директиви, прилагане на международните трудови стандарти, така  и установяване на минимална работна заплата за предприятията, членуващи в двете организации страни по Споразумението /ФНСОЛП и БАПИОТ/ - 107% от МРЗ за страната.

„Хиляди хора заминават за Западна Европа в търсене на по-добър живот. Сътрудничеството/партньорството е от ключово значение за осигуряване на квалифицирана работна сила и заплати за ИЗДРЪЖКА в текстилната промишленост в Югоизточна Европа“ -  това беше и едно от най-силните заключения направени по време на Конференцията, на която над 100 национални и местни синдикални лидери, асоциации на работодатели и модни марки се срещнаха в София.

Представителните Асоциации на работодателите от България, Албания,Северна Македония, Румъния и Сърбия изразиха подкрепа за увеличаване на заплатите за осигуряване на достатъчно квалифицирана работна сила, но заявиха, че се нуждаят и от прякото съдействие  на марките.

От своя страна модните марки H&M, Inditex, ASOS и Benetton обещаха своето сътрудничество за устойчива трансформация. Инициативата ACT за изплащане на достойни трудови възнаграждения предоставя методология и практики, които дават възможност за осигуряване на заплати за издръжка. Спазването на свободата на сдружаване и колективните споразумения на ниво индустрия са другите основни елементи.

Отчете се подобаващо и сериозният напредък в изграждането на колективното договаряне на браншово ниво. Само дни по-рано в България Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост - КНСБ подписа секторно рамково споразумение, което предоставя набор от права и минимална заплата, седем процента над законоустановената минимална заплата за страната.

Ключът към напредъка е изграждането на синдикална сила.

Разговори за секторни колективни трудови договори започнаха в Албания и Хърватия, в Северна Македония, профсъюзите и работодателите работят за подобряване на обхвата на съществуващото браншово договаряне.

Въпреки враждебната среда, се ангажирахме да продължим да изграждаме по-силни синдикални организации с помощта на подробни стратегически организационни планове. Те ще бъдат подкрепяни от техните европейски и световни организации от Швеция, Испания, Германия, Италия и Белгия.

Представители на Европейската комисия и индустриалните асоциации Cotance и CEC предложиха своето сътрудничество за разработване на социален диалог и изграждане на капацитет.

Люк Триангъл, Генерален секретар на IndustAll Europe, каза:

„Работниците, напускащи Югоизточна Европа, компаниите, които нямат работна сила, и регионите в неравностойно положение в Югоизточна Европа, тревожно изчерпващи се, ще продължат с тази негативна тенденция , ако заплатите, условията на труд и жизненият стандарт не бъдат повишени до по-високи стандарти. Необходими са силни синдикати и секторни асоциации на работодателите, които поемат отговорност за своите индустрии чрез договаряне на колективни споразумения, за да дадат бъдеще на модната индустрия и техните работници в Югоизточна Европа.“

Кемал Йозкан, помощник генерален секретар на IndustriALLGlobal Union, каза:

„Това, което е необходимо в Югоизточна Европа, е устойчива икономика и вярваме, че текстилната и шивашката промишленост може да играе ключова роля за това със заплати за издръжка и достойни условия на труд. Но очевидно без мобилизиране на място и изграждане на капацитет това няма да се случи. Трябва да укрепим структурите си и да развием ефективни индустриални отношения във веригата на доставки. Глобалните рамкови споразумения ни дават възможност за това.

Ето защо приветстваме ангажимента на световните марки на тази конференция да работят за подобряване на практиките за припознаване и подкрепа на колективните споразумения на индустриално секторно ниво. "

Цветелина Милчалиева, Председател на ФНСОЛП, каза:

„ Европа изправена пред своите изключително тежки проблеми, като демографското застаряване миграцията, тероризма, и икономическите неравенствата, е изправена и пред друго огромно предизвикателство – защитата на европейския социален модел в условията на глобална конкуренция. Европейските социални партньори се нуждаят от по-голяма институционална подкрепа за развитие и разширяване на автономния социален диалог на секторно и фирмено равнище, за да го изпълнят с ново съдържание и нова цел. Такъв един модел на развитие на индустриалните отношения изисква в бъдеще максимално да изчистим легитимността на преговорите и сключването на КТД – от широко обсъждане на параметрите, през получаване на категоричен и недвусмислен мандат за преговори, изясняване на обсега на валидност, до поемане на съответните отговорности. Повишаване на качеството на браншовото колективно договаряне  ще помогне и в борбата с нелоялната конкуренция и социалния дъмпинг.“