Национална федерация на енергетиците - КНСБ - Сряда, 7-4-2007

Становище относно данъчната тежест на социалните разходи и Наредба за образуване средствата за работна заплата в дружествата с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала...

От началото на годината, Национална федерация на енергетиците поставя въпроса за промяна в данъчните закони (ЗДДФЛ и ЗКПО), касаещи данъчното облагане на социалните разходи на работниците и служителите, както и прилагането на Наредбата за образуване средствата за работна заплата в търговските дружествата с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
Получаваните от институциите отговори не са задоволителни, не спомагат за решаване на проблема, а нагнетяват все повече социално напрежение, за което и ние енергетиците бяхме предупредили. Национална федерация на енергетиците - КНСБ не предпочита защитата на интересите на своите членове да се осъществява чрез уличен натиск, но бездействието по поставените въпроси за съжаление може да доведе и работещите в енергийния сектор до прояви, на които вече сме свидетели ежедневно.
Липсата на желание за промяна в данъчните закони /ЗДДФЛ и ЗКПО/, отнасящи се до данъчното облагане на социалните разходи все повече водят до безпокойство и напрежение и сред енергетиците.
За да бъдат достъпни за всички работници и служители социалните придобивки , в съответствие с изискванията на чл. 293 от Кодекса на труда и подписаните колективни трудови договори, една част от тях е предвидено да се дават в пари. Тези суми се използват целево и не следва да се облагат с данък като средства от трудово възнаграждение (работна заплата). В противен случай необосновано се отнемат социални придобивки, необходими и присъщи за работещите в енергетиката, договорени с Колективни трудови договори.
Политиката за увеличаване данъчните тежести на работниците и служителите за сметка на намаляване тези на работодателите, считаме за недалновидна.Това, още веднъж напомняме, води до създаване на условия за социални конфликти вътре в предприятията, независимо от формата на собственост.
Като имате предвид изложеното, настояваме:
?Да бъдат създадени законодателни условия за достъпност и равнопоставеност при ползването на средствата за социално-битово и културно обслужване в предприятията;
? Да се допълни член 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане, като се предвиди данъка за социалните разходи в пари или натура да се удържа в посочените размери при източника - т.е. от предприятията.
?Да бъде отменен член 205 от ЗКПО
За работещите в енергетиката проблем създава и прилаганата години наред Наредба за образуване средствата за работна заплата в дружествата с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, последната приета с ПМС 111 от 15.05.2007 год. (т.н. Наредба за регулация),
Прилаганият до сега механизъм на образуване средствата за работната заплата в енергетиката за търговските дружества с преобладаващо държавно участие задържа техния ръст под нивото на растежа на реалната инфлация и прави работата в тях непривлекателна. Факт е също така, че чрез регулирането на цените на електро и топло енергията същите тези предприятия се поставят в неравнопоставено положение спрямо частния сектор. Липсата на възможност за реализация на печалба води до загуба и от там до замразяване ръста на работна заплата. Енергетиците компенсират чрез заплатата си ръста на цените. Считаме това за несправедливо и настояваме за реална оценка на нашия труд и достойно заплащане.
Присъединяваме се и подкрепяме исканията на нашите колеги миньори от 28.06.2007 г., както и изцяло заставаме зад протестните им действия започващи на 02.07.2007 г.
Използваме настоящето писмо да заявим, че заслужава внимание внесения от народните представители Ариф Агуш, Кръстанка Шаклиян, Петър Мръцков и Деница Димитрова Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, като изразяваме своята увереност, че законодателният орган ще намери правилното решение за всички работещи при условията на първа и втора категория труд.
Обръщаме се към синдикалните си структури да установят контакти с колегите от Комплекс „Марица Изток” за подкрепа и солидарни действия.