КНСБ иска спешно отделен Закон за ВиК услугите

  • 01

Подготовка, изработване и приемане на нов Закон за ВиК услугите. Това спешно искане бе предстставено от председателя на НБС „Водоснабдител” – КНСБ Треперушка Младенова по време на днешната среща по повод промените в Закона за водите и в частност – въпросите за собствеността и окрупняването на ВиК сектора. Тя допълни, че в Закона трябва бъде намерено решение на всички специфични за сектора проблеми.

На срещата намериха поле за дискусия много от притесненията на ВиК операторите и техния председател – Ангел Престойски, а именно дали чрез измененията в Закона за водите и предвиденото обединяване на ВиК дружествата на регионален принцип, ще се създадат предпоставки за тяхното приватизиране.

„Струва ли си тази реформа да се проведе по този начин? Процесът трябва да бъде извървян със синдикатите, които да имат думата, тъй като има прекалено много неясноти”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в хода на дскусията. Той акцентира върху факта, че до този момент Законът за водите е изменян над 40 пъти и въпреки това без успех за разрешаване проблемите във ВиК сектора. „Това е така, защото през последните години, опитите за разрешаване на проблемите са правени на парче, което доведе до влошаване експлоатационното състояние на системите и съоръженията, основно поради незначителните инвестиции, влагани в сектора, и ниската степен на обновяване на активите. Отчитайки специфичния характер на работа в сектор ВиК, неговата социална значимост, следва да си зададем въпроса: дали се върви в правилната посока? Преди окончателното приемане на проекта за изменение и допълнение на Закона за водите считаме, че е важно вносителите, а и всички ние да потърсим отговор на няколко важни въпроса. Предимствата на предлагания нов модел не са малко. В същото време, обаче, внимателният анализ показва, че неговото въвеждане е свързано с редица трудности и рискове. Основният проблем е свързан с уреждане на взаимоотношенията между регионалните държавни ВиК дружества и общинските такива. Тъй като на територията на областта Асоциацията по ВиК ще сключва договор само с един оператор това според проектозакона предполага ВиК дружествата в областта да образуват холдингова структура или да се сливат по реда на търговския закон. Първият вариант изглежда твърде сложен за изпълнение. Вторият, обаче, на практика ще доведе до закриване на общинските дружества и, образно казано, до национализация на системата. Възниква въпросът: може ли със закон принудително да се накара общината да си закрие дружеството и дали това е във съответствие с разпоредбите на чл.17 и на чл.19 от Конституцията?”, каза във встъпителното си слово Пламен Димитров.

Според заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев на места ситуацията е критична и е дошло време за малко по-смели действия. Той коментира, че парламентът е приел съществуващото положение, а не това, което е предложено от вносителя, като по този начин всички активи на дружествата остават общински, с изключение на тези, които обслужват повече от една община. Така, според него, се запазва принципът от 2009 г. и промени в собствеността няма да има.

Той обаче подчерта, че ще се продължи с реформата в посока обединяване на дружествата, тъй като „единствено обединението може да ни направи по-силни, а сепаратизмът ни прави по-слаби”. Според него не е вярно това, че целта на окрупняването е да направи дружествата по-атрактивни за някои с икономически интереси, а е да станат достатъчно големи, за да имат необходимия капацитет и да задоволяват нуждите на потребителите.

Добромир Симидчиев каза, че е важно на територията на един оператор цената да бъде единна, тъй като разделянето на цените, както е в момента, предполага облагодетелстване на едни и наказание за други. Той каза, че само някои административни позиции ще отпаднат като работни места.

Според присъстващите управители на ВиК дружествата и представители на общини, обаче, не е правилно реформата да става едностранчиво и принудително. Според тях хората, които са най-повлияни от нея, се информират последни. Те споделиха опасенията си, че с окрупняването организирането на дейността до места, където има аварии, ще стане много по-трудно, а силната страна на общинските ВиК оператори е, че те са близо до потребителите. Много от присъстващите заявиха, че ако секторът бъде окрупнен, ще се влоши качеството на услугата, затова те настояха за равнопоставено третиране на ВиК операторите без значение от тяхната големина и териториален обхват.

Бе обсъдено и предложението на НБС „Водоснабдител” – КНСБ за приемане от Народното събрание (НС) на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, която да включва както анализ на съществуващото състояние и на нормативната уредба, регулираща отношенията във водния сектор. Според Треперушка Младенова, която каза, че зад исканията на синдиката седят 12 000 негови членове, което предстявлява 72% от работещите във ВиК сектора, трябва да бъдат дадени алтернативи за развитие в краткосрочен и дългосрочен план, цели и действия, които да осигурят водоснабдяването, в т.ч. и изграждане на нови водоизточници.

Исканията на НБС „Водоснабдител” – КНСБ са за разработване и приемане на точни и ясни критерии, на които трябва да отговарят ВиК операторите; освен ефективното използване на средствата от Европейските програми, да бъдат разработени варианти за промяна на финансовата политика на държавата, свързана с водния сектор, а именно част от печалбата, формирана от ВиК дружествата, както и част от таксата за водоползване да остават в дружествата, като средствата бъдат използвани единствено и само за подмяна на водопроводната мрежа. Още едно предложение намери гласност на тази среща – разработване и приемане на система за подпомагане на социално слаби слоеве от населението за заплащане на част от изразходвана от тях вода.

Председателят на Комисията по регионална политика и местно самоуправление към НС Любен Татарски каза, че за първи път на подобни срещи се казва нещо конкретно като предложение. В хода на дискусията той отбеляза, че реформа във водния сектор е наложителна, тъй като качеството на услугата си остава едно, а загубата на воден ресурс варира между 50 и 60%. По отношение на реформата той допълни, че тя ще продължи поне две години.

Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева подчерта, че Водната стратегия е изключително необходим документ, който към момента е преминал първо четене в комисиите в НС и предстои разглеждането му в пленарна зала. В него е заложено ясно обособяване на собствеността върху активите – да бъде публична, а не частна, както и яснота и регулиране на цените в сектора чрез акумулиране на таксите.

Д-р Димитър Димитров – начилник отдел „Държавен здравен контрол” в Министерство на здравеопазването, и народният представител от ПГ на Коалиция за България Димчо Михалевски подчертаха, че е важен въпросът с качеството на питейната вода, което е на много ниско ниво в България. Димчо Михалевски каза, обаче, ако реформи се правят, то те не трябва да бъдат административни, а еволюционни.