КНСБ и СТСБ апелират към премиера: Помогнете да спрем насилието над жени

  • unСТСБ и КНСБ отправиха апел към премиера Огнян Герджиков да помогне да се спре насилието над жени в световен план.
Това може да стане, ако българският министър-председател съдейства спешно ръководителят на българската делегация да подкрепи проекта на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), предложен на провеждащата се в момента /13-24.03.2017 г./, в централата на ООН в Ню Йорк, 61-ва сесия на Комисията за статута на жените (КСЖ), в която участва и България.


Проектът на МКП съдържа искания, свързани с правата на жените и равенството между половете, като основните искания изложени в рамките на сесията са следните:

-Признаване на въздействието на насилието, основано на пола в сферата на труда и насърчаване на работата по Конвенция на МОТ, респ. отправяне на препоръки в този аспект;
-Признаване и зачитане на правото на труд и трудовите права, включително правото на достойно заплащане, както и уеднаквяване на заплащането на мъжете и жените за еднакъв по стойност труд;
-Признаване, че сексуалните и репродуктивни права на жените са неразривно свързани с техните икономически права и правото им на достойни условия на труд.

Представител на България на 61-та сесия на Комисията за статута на жените към ООН беше председателят на СТСБ и вицепрезидент на Международната транспортна асоциация Екатерина Йорданова. На сесията тя представи позицията на КНСБ за равенството между половете и заключителната декларация, гласувана от Националната конференция „Равенство между половете“, организирана от СТСБ, СБУ и КНСБ, на 7 март в София. Документът обедини позициите на неправителствения сектор какви конкретни стъпки ще бъдат предприети у нас за напредък по темата.