„Оранжевият ден“ на СТСБ в защита на жените

  • trans1Предотвратяването и премахването на всички форми на насилие над жените и момичетата и установяването на хармонични отношения между мъже и жени са сред топ целите на Младежката организация на СТСБ.

Само преди броени дни, на 25 ноември, младежите стартираха втория етап на кампанията си „Заклех се!„, която започна през 2014г. по време на конгреса на Международната транспортна федерация в София и бе вдъхновена от кампанията White Ribbon в Австралия.

„Заклех се!“ се обръща към всички мъже в България и ги призовава да станат посланици на надеждата и разбирателството, като се закълнат да не упражняват или толерират насилие над жена. Стартът на кампанията беше широко отразен в медиите. Още през първите 10 дни тя получи подкрепа от неправителствени организации, учебни заведения, публични личности и хиляди българи, а актрисата Искра Радева прие да стане официално лице на кампанията.

Публични изяви и различни акции във физическото и интернет пространство ще обогатяват и развиват кампанията. Паното, пред което се снимат мъжете, полагащи клетвата, ще остане в метростанция Сердика до 21 декември, когато ще бъде преместено във фоайето на централна гара София. През следващите месеци то ще се появява и на други ключови публични места в София и страната, където ще привлича вниманието на максимален брой хора.

С „Оранжев-ия ден“, младежите на СТСБ обогатяват своята кампания още повече, като я свързват с ежегодната кампания на ООН “Orange the World” за борба с насилието над жени, която вече традиционно се провежда в рамките на 16 дни: от 25 ноември (Международният ден за борба с насилието над жени) до 10 декември (Международният ден за човешки права).


“Orange the World’ стартира през 2013г. по инициатива на “ООН-Жени“, структура на ООН за постигане на равнопоставеност между половете и разширяване на правата и възможностите на жените. Нейните цели са:

– Да оказва подкрепа на междуправителствени органи като Комисията по статута на жените при формулирането на политики, глобални стандарти и норми

– Да подпомага държавите-членки на ООН при прилагането на посочените стандарти, с готовност да осигури подходяща техническа и финансова подкрепа на страните, които поискат това

– Да изгражда ефективни партньорства с гражданското общество

– Да подпомага усилията на ООН в посока равенство между половете, антидискриминация и възможности за реализация на жените.

Тази година, в продължение на 16-те дни за активизъм на публични места по цял свят се организират събития, които да приковат вниманието върху женските проблеми, пресечени с проблемите на други групи в неравностойно или рисково положение; и да активизират обществото към действия за предотвратяване и прекратяване на насилието над жени и момичета. Същевременно се набират широко средства за дейности в подкрепа на жените, които да помогнат за постигане целите на Програмата за устойчиво развитие до 2030 година, приета от лидерите на държави от цял свят на срещата на ООН на върха през септември 2015г.

Тази програма очертава 17 Цели за устойчиво развитие и 169 свързани с тях задачи, сред които постигането на равенство между половете и овластяването на жените и момичетата е очертано като играещо съществена роля за напредъка в изпълнението на  останалите цели и задачи.

Целите, свързани с равенството между половете гласят:

„Жените и момичетата трябва да имат еднакъв достъп до качествено образование, икономически ресурси и участие в политическия живот, както и равни възможности с мъжете и момчетата за трудова заетост, лидерство и вземане на решения на всички равнища. Ще работим за значително увеличаване на инвестициите за преодоляване на разликите между половете и за засилване на подкрепата за институциите във връзка с равенството между половете и овластяването на жените на световно, регионално и национално равнище. Ще бъдат премахнати всички форми на дискриминация и насилие спрямо жени и момичета, включително чрез ангажиране на мъжете и момчетата. От решаващо значение за изпълнението на Програмата е систематичното насочване на общественото внимание и интерес към въпросите за равенството между половете.“


Основен ангажимент, поет от президента Росен Плевнелиев, във връзка с постигането на тези цели в България, е приемането на Закон за равенство между половете. След месеци на усилена работа, и с активното участие на СТСБ, чиито препоръки бяха приети от работната комисия по законопроекта, на 26 април 2016 Народното събрание приема Закона.

Неговото изпълнение е възложено на министъра на труда и социалната политика, а дългосрочната цел, която България си е поставила е след 15 години да бъде постигната пълна равнопоставеност между половете – във всички аспекти на обществения, социалния, икономичекия и семейния живот, а държавните политики по въпроса да бъдат отразени във всички институции на държавата.