Жените на СТСБ: Очакваме конкретни стъпки в борбата за равенство между жени и мъже още тази година на ниво законодателство в българския контекст

  • 001Glavna_STSB

Днес, 09 март, понеделник, се проведе годишната Национална конференция на Женския комитет на Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/ под надслова „Жените на СТСБ – активен фактор в борбата за равенство”.

Основна тема на конференцията бе равенството между жените и мъжете. На събитието присъстваха Екатерина Йорданова председател на СТСБ, вицепрезидент на Международната транспортната федерация, вицепрезидент на Европейската транспортна федерация, а също и вицепрезидент на Женския комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите, кметът на София Йорданка Фандъкова, вицепрезидентът на КСНБ Чавдар Христов, Валери Латрон –национален отговорник за международната дейност на френския транспортен синдикат CFDT, председатели на синдикални организии и други.

Конференцията бе открита от Екатерина Йорданова, която постави акцент върху факта, че жените не се борят само за себе си, а отстояват достойните условия на труд и синдикални права и на мъжете, редом с които работят.

Екатерина Йорданова подчерта, че преди броени дни Европейската комисия е представила Доклад за равнопоставеността между жени и мъже към 2014 година, в който бе очертано постигнатото в няколко ключови области - равна икономическа независимост, равно заплащане за една и съща работа и едно и също качество на работа; равен достъп до взимане на решения; край на насилието над жените; равенство между половете и във външни за тях дейности.

 „През май месец очакваме в парламента да бъде внесен за обсъждане проект на Закон за равнопоставеността на половете. Надяваме се, че нашите политици ще вложат в него най-доброто от европейските практики и постижения в областта”, подчерта председателят на СТСБ Екатерина Йорданова.

                Като гост на конференцията кметът на София Йорданка Фандъкова акцентира върху сектора „Транспорт” като една от най-тежките и високорискови сфери на дейност, в която обаче присъствието на жените е силно. Фандъкова подчерта, че като председател на СТСБ Екатерина Йорданова се бори не само за равноправието на жените, но и защитава успешно и правата на мъжете в сектора. „Близо 2000 жени работят в столичния градски транспорт, сред които има жени и на ръководни постове. 37% от работещите в Метрополитен са жени, 288 жени работят в автотранспорта, а в електротранспорта жените са 503”, коментира Фандъкова. Тя напомни за подписаното преди година рамково споразумение между СТСБ и Столична община за съвместяване на трудовия и семейния живот. Част от това споразумение са различни кампании за почасово гледане на деца, за квалификация и обучение по време на платения отпуск по майчинство в подкрепа на кариерното развитие на жените – майки. Кметът на София напомни и за инициативата „На училище с дете”, съвместна инициатива на СТСБ, фондация „Европейско бъдеще” и Столична община, по която е подготвен проект, с който СТСБ кандидатства за финансиране от Норвежкия фонд.

В приветствието си Валери Латрон отбеляза, че всичко започва първо с борбата просто за права. „Борбата за равенство е постоянна”, коментира Латрон и допълни, че ако не работим заедно, няма да има успех. Ето защо и мъжете, заедно с нас, трябва да участват в нея”. Валери Латрон изказа благодарности към председателя на СТСБ, вицепрезидент на ЕТФ и вицепрезидент на МТФ Екатерина Йорданова за успешната работа и реализираните проекти в полза на равенството между жените и мъжете.

                Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов изложи данни, от които стана ясно, че въпреки наличните норми, директиви и препоръки, които идват от Европейския съюз, у нас продължават да съществуват редица трудности. Участието на жените на пазара на труда все не е достъчно широко застъпено. Заетостта на жените между 15 и 64 години отчита загуба от 153 000 работни места от началото на 2008 година до сега. Основната разлика в заетостта в сравнение с мъжете остава с разлика от 5% между двата пола. Безработните жени в края на 2014 са 9,7%, което показва нарастване в сравнение с нивата през 2008 година. 58,7 % от безработните жени са без работа повече от две години. Заетостта на жените е предимно в сектори на икономиката, където заплащането е по-ниско. Въпреки, че 60,7% от завършилите висше образование са жени, малко от тях достигат до ръководни позиции. Около 2/3 от работещите жени в нископлатените отрасли са с работна заплата около 75% по-ниска от средната за страната. В България 37,4% са жените на ръководни позиции. Едва 28,2% са жени работодатели, а от самонаетите нивата достигат до 35, 9%. Качеството на трудовата заетост на жените и възможностите за професионално развитие определят в голяма степен равнището на получаваните доходи през целия живот. Средната разлика в заплащането между двата пола е 12.6%.

На тазгодишната Национална конференция на Женския комитет към СТСБ се обръща голямо внимание на овластяването на жените като основен инструмент в борбата срещу насилието върху тях. Тези политики са обвързани с поставените конкретни механизми от Третата Цел от „Целите на хилядолетието за развитие на ООН”. Адаптацията на тези механизми за българския контекст предвижда постигането и реализацията на две конкретни задачи – социална и икономическа равнопоставеност на жените.

Повече информация и презентации от конференцията можете да намерите на http://www.stsb.bg/

ПРИЛОЖЕНИЕ: Данни от Доклада на Европейската комисия за равенството между жени и жени към 2014 година, публикуван в навечерието на Международния ден на жената 8 март.

Според ново проучване на Евробарометър 76% от гражданите на ЕС смятат, че борбата с неравенството между половете следва да бъде приоритет за ЕС.

Според последните данни на Евростат и Доклада на ЕК за равенството между мъжете и жените през 2014 г. различията между половете са намалели през последните десетилетия, но предизвикателствата остават на високи нива:

  • За всеки час работа жените печелят средно с 16,4% по-малко от мъжете. Изключение са Чехия, Австрия, Естония и Германия, където това съотношение надхвърля 20%. В България разликата е 14,7%.
  • Жените все още се реализират в по-слабо платени сектори от пазара на труда;
  • Всяка трета жена е била подложена на насилие и тормоз на работното място;
  • Жените все още са по-малко от ¼ от членовете на управителни съвети и бордове на организации и компании;
  • Все още семейните ангажименти затрудняват заетостта на жените на пазара на труда и съответно оказват влияние върху кариерното им развитие и икономическия растеж;
  • Над 60% от последните завършили висше образование са жени, но за сметка на това все още са значително по-слабо представени като кариерно развитие и заемане на ръководни постове. В България процента на завършилите висше образование жени е на същите стойности – 60%, за разлика от мъжете, при които са останалите 40%.
  • В противовес на висшето образование, едва 11% от жените в България заемат ръководен пост, за разлика от мъжете, при които е остатъка от съотношението – 89%.
  • На тази бази, жените трябва да работят 59 дни повече, за да изравнят доходите си;
  • Верижна реакция: жените печелят по-малко през живота си, което води до по-ниски обезщетения и по-ниски пенсии. Това ги поставя в графата „застрашени от бедност в напреднала възраст”. 21,7% от жените на възраст над 65 години са застрашени от крайна бедност. За сравнение – съотношението при мъжете е 16,3%.

На европейско ниво предстои да бъдат дискутирани разликите в нивата на пенсии между половете. Според заключенията от последния доклад на ЕК за равенството между мъжете и жените през 2014 следва да бъдат отправени и законодателни предложени0я по въпроса с отпуска по майчинство, както и подобряване на прозрачността при заплащане.

По въпроса с платения отпуск по майчинство Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ изрази категорична позиция, че правителствата на ЕС трябва да се съгласят с предложените 18 седмици отпуск по майчинство. От 2008 година до сега периода на майчинството е „замразен” като предложение на 18 седмици и до сега ЕП и Съвета на Европа не успяват да се споразумеят по въпроса.

Тези 18 седмици платен отпуск по майчинство гарантират по-високи стандарти за жените в страни от ранга на Австрия, Белгия, Хърватия, Финландия, Франция, Германия, Люксмембург, Словения, Холандия, Испания, Швеция. Само Хърватия и Германия трябва да увеличат отпуска с 4 седмици, за да достигнат заветните 18 седмици, обявени като международен стандарт.

В България ситуацията с отпуска по майчинство е различна. В сравнение с международния стандарт, който следва да залегне и на европейско ниво, в България майките ползват малко над 5 пъти по-голям платен отпуск по майчинство като времетраене – 410 дни и 45 дни болничен преди предполагаемата дата на раждане. Във връзка с това са отправени и предложенията за повишаване възможността на жените да отговорят на изискванията на пазара на труда след дълго отсътвие чрез различни обучения и допълнителни опреснителни и квалификационни обучения, залегнали и в подписаното преди година Споразумение за съвместни действия с цел насърчаване и създаване на по-добри условия за повишаване на заетостта на жените в Столичния градски транспорт между СТСБ и Столична община.