КНСБ: Необходима е Национална програма за подобряване на качеството на здравните услуги

  • 01

На, 22.03.2012 г., в хотел „Хилтън” президентът на КНСБ Пламен Димитров и д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ и член на Надзорния съвет на НЗОК, откриха кръгла маса – дебат по изключително актуална тема „Здравните услуги в условията на икономическа криза – предизвикателства и възможности за здравни реформи”, която се провежда с подкрепата на Бюрото в България на Фондация „Фридрих Еберт”.

В своето изказване лидерът на КНСБ каза, че една от водещите дейности на КНСБ в областта на здравния сектор е провеждането на активен мониторинг и оценка на влиянието на икономическата криза върху функционирането на здравната система и състоянието на здравето на населението. Той заяви, че в условията на криза здравната система е необходимо да оказва комплексна услуга и помощ на всички български граждани, да прибавя стойност към човешкия капитал и създаването на национално богатство и едновременно с това да представлява важен икономически двигател, способстващ за цялостното социално-икономическо възстановяване на страната.

В презентацията си проф. д-р Любомир Иванов – съветник на КНСБ, постави на обсъждане идентифицирането на проблемите в здравно-демографското състояние на населението, финансирането и качеството на здравните услуги в условията на икономическа криза. Той подчерта, че изграждането на консенсус между социалните партньори и разработването на възможните реформени решения е единственият път, чрез който може да се предотвратят бъдещи икономически и социални шокове.

На дебата стана ясно, че здравният бюджет на правителството през последните три години не нараства (около 4% от БВП). Бюджетът за 2012 г. в сравнение с този за 2011 г. се запазва, но по своята същност е рестриктивен поради нарастващата инфлация, причиняваща високи цени за едногодишен период на лекарствата (с 5,7%), болничните услуги (с 11,8%), лекарските услуги (с 12,6%), основните хранителни стоки (с 5,7%), енергийните и социалните услуги. Това, наред с други фактори, дава основание на тезата, че жизненият стандарт на милиони българи е сериозно влошен или заплашен. Сериозни проблеми за здравната система са липсата на ефективна конкуренция, разпиляването на финансовите ресурси, както и липсата на система за обвързване на сложността и качеството на работата на медицинските лица с размера на техните възнаграждения.

Участниците в дебата коментираха, че бюджетът на МЗ за 2012 г. (253,815 хил. лв.) е с 35,65% по-малък спрямо 2011 г. Мнението на КНСБ е, че отпуснатите средства от министерството са крайно недостатъчни за ефективното опазване на общественото здраве. Неприемливи опитите на правителството за одържавяване на здравната осигурителна система чрез промяна на статута на служителите като държавни.

Проф. д-р Любомир Иванов отбеляза, че допусканите компромиси с качеството на здравните услуги, включително увеличаващите се медицински грешки водят не само до унищожаване на общественото доверие в системата, но и до значителни икономически загуби поради нарастване на случаите с неработоспособност, инвалидизация и смърт.

КНСБ предлага да бъде увеличен бюджетът в здравеопазването, да се въведат иновативни методи на финансиране включително повишени такси и акцизи на алкохол, захарни и солени продукти и пълна прозрачност и публична отчетност. Належащо е да се създаде класификатор на лекарските специалности според сложността, риска и отговорността за съответните дейности и да се въведе допълнително заплащане на лекарите за по-висока компетентност. За изпълнение на тези мерки предложението на КНСБ е да се създаде Национална програма за подобряване на качеството на здравните услуги. Чрез публичността на системата е възможно общественото участие във вземането на решения за здравни реформи, като се поставя специален акцент върху смекчаване на въздействията на икономическата криза върху здравето на населението.

В дебата участваха Анна-Мари Виламовска – Секретар на Президента на Р България по наука, образование и здравеопазване, Емилия Тончева – управител на офиса на СЗО в България, Росица Борисова – представител на Бюро България – Фондация „Фридрих Еберт”, доц. Красимир Гигов – генерален директор на БЧК. Също така представители от МЗ, МФ, НСОРБ, НЗОК, БЛС, БАПЗГ, Българската асоциация за закрила на пациентите, Федерация „Български пациентски форум”, преподаватели във висши учебни заведения, директори на лечебни заведения, представители на българската наука в здравеопазването, синдикални и работодателски организации, професионално-съсловни и пациентски организации и др.