20 години Федерация на синдикатите в здравеопазването

Image

Единство, сигурност и защита

Преди две десетилетия Учредителния Конгрес състоял се на 09.03.1990 година,  учредява: Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването е най-голямата федерация в здравеопазването на Република България. Тя е изградена на широкодемократични принципи и включва всички работещи в здравеопазването.
Висш ръководен орган на Синдиката е Конгресът, който с тайно гласуване избира Председател, Заместник-председатели и членове на Изпълнителния комитет, както и Централно-контролната ревизионна комисия. Ръководен орган между конгресите е Управителния (Федерален) съвет. Управителният съвет избира и членовете на Националния стачен комитет.

Основната цел на Федерацията на синдикатите в здравеопазването е постигане на висок социален статус и обществен престиж на работещите в здравеопазването.
Синдикатът защитава:
- Правото на труд и зачитане на човешкото достойнство, право на защита срещу нарушителите на трудовите и синдикални права, произтичащи от българското и европейско законодателство и Европейската социална харта.
- Достойно заплащане на труда на всички категории медицински персонал.
- Правото на здравословни и безопасни условия на труд.
- Правото на квалификация.
- Правото на отдих и почивка.

Федерацията  на синдикатите в здравеопазването постига основните си цели чрез:
- Преговори и сключване на Колективни трудови договори, споразумения на национално, общинско и местно ниво (в самите лечебни заведения).
- Разработване и отстояване на становища, позиции, искания и други по социално-икономически, трудово-правни и професионални проблеми.
- Осъществява социално-икономическа, трудово-правна и професионална защита на синдикалните си членове.
- Чрез всички позволени форми на синдикален протест – протестни писма, митинги, демонстрации, шествия, стачки.

Дейността на Федерацията на синдикатите в здравеопазването се осъществява на основата на плурализма на мненията, синдикалната демокрация и солидарност, на взаимодействия със съсловните организации на Български лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, с представителни и неправителствени организации, обединения, женски организации.

През двадесетте години съществуване по предложение и инициатива на ФСЗ:
- Постави се началото на колективното трудово договаряне в отрасъла. Първият подписан Колективен трудов договор е през 1991 год., последният – през 2008 год. /общо 7 колективни трудови договори на браншово ниво, национално ниво/. Социалният диалог с Асоциацията на работодателите в здравеопазването, с Министерството на здравеопазването и колегите от Медицинска федерация „Подкрепа” бе ефективен и конструктивен.
- В Колективния трудов договор се въведоха таблици с основните стартови заплати за всички категории персонал в здравеопазването.
- По предложение на ФСЗ – чрез решение на Правителството, 7 април – Международния ден на здравето бе обявен за професионален празник на работещите в здравеопазването в Република България.
- Бе учреден фонд „Солидарност и взаимопомощ”.
- Бяха учредени стачен фонд и стачен комитет с председател д-р Пламен Радославов.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването е член на PSI (Интернационала на публичните услуги) и EPSU (Европейската федерация на работещите в сферата на обслужването). Председателят на ФСЗ д-р Иван Кокалов е член на Изпълнителния комитет на EPSU и на борда на PSI. Д-р Иван Кокалов, а след това на негово място маг. фарм. Слава Златанова участват  в постоянния комитет по здравеопазване към EPSU. Д-р Кокалов е и член на Комитета по проблемите на здравеопазването към PSI. Федерацията участва в мероприятията на EPSU по въпросите за социалния диалог, условията на труд, равенството на половете. Маг. фарм. Слава Златанова е член на Световния женски комитет към PSI. Организацията се развива в най-тясно сътрудничество с другите здравни организации от Централна, Източна Европа и Балканските страни. Д-р Кокалов е канен като лектор в редица страни по въпросите на здравеопазването, мястото и ролята на синдикатите.  
Федерацията е търсен, достоен и конструктивен партньор и на международно ниво.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването остана и една от най-големите организации в КНСБ и като част от голямото семейство на КНСБ извървя своя труден и трънлив път. Участвайки активно във водената от ръководството на КНСБ в лицето на проф. д-р Кръстьо Петков, а впоследствие от проф. д-р Желязко Христов далновидна синдикална политика, Федерацията успя да постигне стабилитет, доказвайки че може да се бори за всеки един синдикален член, да бъде уважавана и респектираща в обществото организация. Чрез членството си в Координационния съвет, участвайки във всички мероприятия в различните комисии на КНСБ, Федерация на синдикатите в здравеопазването успя да заеме своето достойно място в  най-голямата неправителствена организация в България- КНСБ!


Предстои официално честване по случай двадесетата годишнина на Федерацията на синдикатите в здравеопазването на 16.04.2010г.!