Въпреки съкращенията в браншове и сектори, ФНСДУО е увеличила през последните години, членската си маса с 9 500 души

  • 01

На 25 май се проведе тържественото събрание на Федерацията на независимити синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) – КНСБ с председател Мария Темелкова. То бе посветено на 25 години от учредяване на федерацията и 105 години - профсъюзи в държавното управление.

В събитието участваха: президентът на КНСБ - Пламен Димитров, вицепрезидентът на Конфедерацията Чавдар Христов, зам.- кметът на гр.Несебър – Виктор Борисов. Освен тях :  Ги Биамонт, Ролан ван Сен Жел и Жан ван Отрав от Генералната  централа на обществените услуги в Белгия. Присъстваха също – представители на ръководствата на синдикални сдружения на ФНСДУО и ветерани на синдикалното движение.       

„25 години – време на трудности, отговорности и проблеми на нашата федерация – време на много емоции свързани с промяната на политическата система, с тежките условия на смяна на един тип управление с друг.” Така започна своето слово Мария Темелкова, председател на ФНСДУО, която посочи: „Защитата на труда е била и е водещо направление в цялостната дейност на федерацията за тези 25 години на преход, на противопоставяне и разделение на политическото пространство. За всички тези години  ФНСДУО остава стълб обединяващ различните синдикални структури в държавното управление, често с противопоставящи се интереси, но намиращи сили и разум за обединение.

На 23 – 24 април 1990 г. в гр. София се провежда Учредителната конференция на федерацията, с над 200 делегати, представляващи синдикални членове от министерства и техните учреждения, общински и областни администрации, банки, застрахователни дружества, съд, прокуратура, адвокатура, предприятия в комуналната дейност и обществените организации. На конференцията за председател е избран Петър Сучков. Федерацията е правоприемник на профсъюзните традиции в държавната администрация, правоприемник на съюза на общинските служители в България, основан на 20 юли 1910 г., на съюза на финансовите служители в България, основан също през 1910 г. и във вековната си история обединили профсъюзите в министерства, учреждения и обществени организации.

ФНСДУО е основен член и една от организациите учредители на КНСБ. Федерацията е демократична, организационно единна структура на Конфедерацията, наброяваща над 24 000 синдикални членове, организирани в 14 браншови / секторни сдружения: синдикат на работещите в областна и общинска администрация (СРООА); национален синдикат на гражданската администрация в мвр (НСГА - МВР); синдикат на работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ); национален синдикат на служителите в национална агенция за приходите (НСС - НАП); синдикат на работещите по трудово правоотношение в местата за лишаване от свобода (СРТП В МЛС); синдикат на работещите в агенция по заетост (СРАЗ); синдикат на архивистите (СА); синдикат на работещите в държавен резерв и военновременни запаси (СР В ДРВВЗ); синдикат на работещите в изпълнителна агенция електронни съобщителни мрежи и информационни системи (СР В ЕСМИС); синдикат на работещите в държавна агенция „национална сигурност” (СР В ДАНС); синдикат на работещите в български спортен тотализатор (СРБСТ); синдикат на работещите в „благоустройство и комунално стопанство” (СРБКС); синдикат на работещите в съюза на българските автомобилисти (СРСБА) и синдикат на работещите в държавна агенция „технически операции” (СР В ДАТО).

Мария Темелкова изтъкна, че на учредителната конференция с надежда и ентусиазъм са взети решения за ново начало, за утвърждаването на федерацията, като модерна, възраждаща автентичния синдикализъм организация, която съчетава всичко позитивно, сътворено в миналото. Стратегически приоритет в дейността на федерацията да бъде: изграждане на браншови / секторни синдикални сдружения в структурите на държавно управление, за да се отграничат проблемите и потребностите на синдикалните членове от различни системи на управление. Да се работи за специален закон, който да урежда специфичния статус на работещите в държавната администрация. федерацията изпълни и двата приоритета, като до края на 1990 г. създаде браншови синдикати и депозира 2 проекта на закона за държавния служител – май и декември 1992 г.

Реформите и преструктурирането на държавното управление нанасят сериозен удар във всички структури на федерацията. В среда на разнопосочни идейни, партийни влияния и принадлежности, социално партньорство с антисиндикално настроени властимащи, приемащи, че синдикатите са пречка за тотална промяна на състава на държавните учреждения, федерацията прави синдикализъм за хората, за защита на техните права. Тежка и отговорна дейност, която ако нашите синдикални членове нямаха мобилизацията да бъдат единни и непреклонни резултат нямаше да има.

25 години на преход за федерацията означаваше пълна промяна – от централизирани организации със задължително членство към доброволно обединение на всички синдикални нива, с основна мисия представителство и защита. Благодарение на усилията, експертността, възможността за аргументиране на синдикалните тези, на авторитета на ФНСДУО и нейните синдикални сдружения, от позицията на днешния ден можем да заявим, че:

  • социалното партньорство на всички синдикални нива се утвърди като механизъм за регулиране и съгласуване на интереси;
  • колективното трудово договаряне се наложи чрез подписване на браншови / секторни КТД и КТД на ниво предприятие - за общинска администрация и заведения за социални услуги. за периода се договарени и подписани над 200 браншови / секторни КТД и над 80 браншови / секторни споразумения за държавните служители и стотици КТД и споразумения за общинска администрация и заведенията за социални услуги; със сериозни придобивки за синдикалните членове – отпуски, обезщетения, условия за синдикална дейност и т.н.
  • при липсата на законова уредба за КТД на държавните служители, федерацията от 2000 г. наложи във всички свои структури, в които членуват държавни служители създаването на органи за социално сътрудничество, правото на свободно договаряне и подписването на колективни споразумения за държавните служители. това изигра основна роля за съхранението на членството им.
  • федерацията се наложи и над грубото намерение на изпълнителната власт да раздели в две синдикални организации работещите по трудово и служебно правоотношение, което е заложено в здсл. ясна беше целта – разделяй, владей и ликвидирай сдружаване в държавната администрация.

ФНСДУО и нейните основни членове се доказаха, като професионално експертни и социално отговорни партньори, които навременно формират, изразяват и представляват потребностите и интересите не само на своите членове, а и на всички работещи в съответната система. В рамките на индивидуалните правоотношения защитават се  конкретните права на служителите – право на отпуск, право на закрила срещу уволнение, режим на работно време и т.н.

Сега, в годината на равносметка, се отчита,  като постижение за ФНСДУО факта, че не се допусна от нито една наша синдикална структура двойни браншови структури, които в тежките години на преструктуриране на държавата щяха да бъдат възможен източник на допълнително напрежение.

За тези 25 години в държавната администрация се запази преимуществено само присъствието на федерацията. След сериозния спад до 2000 г. започна постепенно увеличение на членска маса, въпреки продължаващите съкращения, което увеличение е с 9500 човека до 2015 г.

Трудно се работи в сложната и често агресивна към синдикатите външна среда. федерацията и нейните основни членове ползват адекватни стратегии и механизми, на въздействия, залагат на социалния диалог, воден с експертност, толерантност и добър тон - работят за решаване на проблемите и конфликтите на всеки синдикат, чрез становища, позиции, декларации, участие във всичките съвети за социално сътрудничество, консултативни съвети, комитети, работни групи, а когато се налага се използва и синдикален натиск.  

Днес, по-голяма част от социалните партньори приемат и се вслушват в предложенията на синдикатите. но, рестриктивната бюджетна политика за икономии на правителствата от 2008 г. насам спира възможността за уреждане на по-добро заплащане на работещите в държавната администрация. В тази насока трябва заедно с КНСБ да продължат усилията за решаване на основния проблем за всички синдикални сдружения на федерацията – увеличение на доходите.

За федерацията заплащането на труда остава приоритет № 1. Федерацията иска нова политика по доходите, нова концепция и система от правила, върху които справедливо и адекватно да се формират работните заплати. това ще бъде част от исканията на федерацията за промяна на цялата законодателна рамка на държавната служба. ЗДСЛ е променян 36 пъти, наредбата за служебното положение на държавните служители – 30 пъти.

Това показва необходимостта от: нова уредба на статута на всички работещи в държавната администрация; подобряване ефективността на модела на заплащане; увеличаване на средствата за заплати; нова уредба на КТД за всички категории работещи в държавната администрация, включително спешни промени в ЗДСЛ; в по-дългосрочен план: уеднаквяване на правния режим на различните категории служители, като цялото трудово-правно положение на работещите в държавната администрация  да се уреди в отделен закон.

„ФНСДУО ще продължи пътя си на организация изразяваща интересите на работещите в държавното управление, като продължи да развива синдикалните ценности. Защитата на правата и интересите на работещите в държавната администрация ще бъде смисъл на съществуването на федерацията, която обединена и единна ще може да откликва на предизвикателствата на съвремието” – посочи в заключението си Мария Темелкова, като изтъкна: „Трябва да отчетем заслугата на ветераните, на синдикалните лидери, които заедно с хилядите членове на ФНСДУО направиха нашата федерация по-зряла, по-мъдра, по-мотивирана  да отстоява правата, интересите и бъдещето на работещите в държавната администрация”.

В своето изказване пред участниците в събитието президентът на КНСБ, Пламен Димитров подчерта, че липсва работещ модел и политика за цялостно управление на човешките ресурси в държавната администрация. Той изтъкна, че са налице драматични изкривявания на модела за заплащане на държавните служители. Основен проблем е, че съществуват различия във възнагражденията между отделните администрации на служителите, заемащи еквивалентни длъжности. Управляващите трябва най-сетне да са наясно, че държавната администрация работи за реализиране на държавната политика в различни области. Вместо да се работи за издигане статуса на държавните служители и изграждане на компетентна и модерна администрация  се провокират напрежения с намерения за съкращения, които уж ще оптимизират системата.  Трябва да бъде изготвен Кодекс за държавната служба, който по единен начин да регламентира правата и задълженията на работещите в администраците финансирани от държавен и местни бюджети по подобие на Кодекса на труда, както и да отразява спецификите на този вид труд.

На форума бяха отличени с грамоти и юбилейни плакети Мария Темелкова, Пламен Димитров, Чавдар Христов, председатели на синдикални сдружения и организации,  ветерани на ФНСДУО, както и гостите от Белгия.