Европейски преподаватели

www.Europetrainer.com  
 
Пилотен проект в рамките на програма “Леонардо да винчи” на Европейската комисия

Период: 24 месеца ноември 2001 – октомври 2003 г.
Партньори: 16 организации от седем европейски страни, сред които организации, предоставящи професионално обучение и обучение на възрастни, предприятия и синдикални организации.

Координатор на проекта: Volkswagen Coatching GmbH, Германия

Цели: разработване на електронна платформа за обучение на преподаватели на възрастни, работещи в мултикултурна среда, следствие от нарастващата мобилност на гражданите на европейския съюз.

Резултати: “Европейска кула” - обучителна виртуална среда, ползваща многофункционален анимиран софтуер, включващ класни стаи за професионално обучение, технически средства и реални казуси, подготвящи преподавателите за работа в мултикултурна среда. Програмата включва 10 обучителни модула, разделени в 4 теми: “Общуване в различна среда”, “Културна ориентация”, “Работа с копмпютър и съвременни средства за комуникация”, “Съвременни и иновативни методи в професионалното обучение”.