Изявление на социалните партньори за социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж

  • DOwXPYfX0AAPsQf-1

Европа е едно от най-добрите места за живеене, работа и бизнес в света, защото нашите социални пазарни икономики съчетават свободни пазари, частна инициатива, икономически свободи, свободно движение на хора и социални държави, предназначени да осигурят социални права и обществени услуги. Независимо от това, Европа все още е изправена пред много икономически, социални и политически предизвикателства: недостатъчна конкурентоспособност и създаване на работни места, неравенства, миграция, въпроси на сигурността и необходимостта от предефиниране на отношенията между ЕС и Обединеното кралство. Тези предизвикателства изискват амбициозни европейски решения. Заедно, Европейският съюз и неговите държави-членки имат средствата да предоставят общи отговори, да покажат солидарност и да променят нещата. Обединени сме по-силни.Що се отнася до Европейския стълб на социалните права, европейските социални партньори подчертават, че:
• както икономическото, така и социалното сближаване трябва да бъдат подобрени. Необходими са особени усилия за подобряване на функционирането на нашите пазари на труда, по-специално за да се дадат на нашите младежи перспективи за светло бъдеще;

• искаме Европа да продължи да има най-силно развитите социални системи в света и следователно трябва да гарантираме, че имаме високоефективни обществени услуги и че европейският социален модел ще стане по-стабилен и устойчив с активната подкрепа на социалните партньори;
 
• Добре функциониращият социален диалог на европейско, национално, секторно и фирмено равнище е важен за разработването на ефикасни политики, които ще увеличат европейския просперитет и ще гарантират социална справедливост.

Необходима е консултация с европейските социални партньори относно политиките на ЕС, които засягат пряко или косвено заетостта, като политиките в областта на промишлеността, изменението на климата, търговията, цифровизацията, пазара на труда и уменията. Тяхното участие трябва да бъде своевременно, смислено и да зачита автономията на социалния диалог в областите на компетентност на социалните партньори.

За да се увеличи благоденствието и да се предоставят повече и по-добри възможности за заетост за всички поколения, трябва да подобрим привлекателността на Европа като място за инвестиции и създаване на работни места, мобилизиране на публични и частни ресурси и отделяне на специално внимание на нуждите на МСП, за растеж на заетостта. Трябва да постигнем подходящ баланс между нашите нужди от стабилизиране и устойчивост, включително когато става въпрос за публични инвестиции, чрез разумен прочит на нашите фискални правила. Успоредно с разширяването на така наречения план "Юнкер" за инвестиции, трябва да се засилят усилията на ЕС и на национално равнище за премахване на пречките пред инвестициите, предприемачеството и създаването на работни места в Европа.

За да се противодейства на относителния спад на европейската индустрия (и предвид значението на производството като двигател на растежа и създаването на работни места във всички сектори на икономиката, включително услугите), приветстваме новото съобщение на Комисията относно индустриалната политика и заедно призоваваме за структуриран път напред, за можем да го превърнем в конкретни действия, като в стратегическата група се включат и социалните партньори.

Що се отнася до последващите действия във връзка с Бялата книга на Комисията относно бъдещето на Европа, европейските социални партньори подчертават необходимостта от амбиция за придвижване на ЕС напред, за да може да се справи с предизвикателствата пред нас и да насърчи икономическия и социален напредък, като подобри координацията и сътрудничеството в Икономическия и паричен съюз и гарантирането на правилното функциониране на единния пазар на ЕС и неговите четири свободи.