Нов стандарт на МОТ за неформалната икономика: инструмент за работниците

Интервю с Пламен Димитров, говорител на Групата на работниците в Комитета по преход от неформална към формална икономика на Международната  Конференция на труда (1-13 юни 2015 г.), който изразява своите възгледи относно ползите за работниците след приемането на новата Препоръка на МОТ за справяне с неформалната икономика. Г-н Димитров също така подчерта възможностите за синдикатите да приложат този стандарт в партньорство с МОТ.

ACTRAV INFO: Международната организация на труда (МОТ) прие нова Препоръка за справяне с неформалната икономика. Как работниците ще могат да се възползват от този нов трудов стандарт?

Пламен Димитров: Препоръката се основава на принципа за осигуряване на достойни условия на труд за всички. Тя следва подход, основан на правата при прехода от неформална към официална икономика. Международните трудови  стандарти са за всички работници без изключение, включително и за работещите в неформалната икономика (НИ). В този смисъл тя е инструмент за работниците в неформалната икономика, посредством който те могат да изискват спазване на техните права и да постигнат включване в официалната икономика.

За да промени и да направи видим живота и работата на стотици милиони работници в сферата на неформалната икономика, Препоръката дава насоки за действия на национално равнище чрез различни инструменти. Отправната точка обаче е да се опише цялостната картина на състоянието на НИ, нейните недостатъци и пропуските за съответната страна. След това трябва да се дефинира и разгледа цялостната правна рамка и нейните недостатъци и да се разработи съответен микс от икономически и социални политики. Като следствие от тези действия, ще възникнат много и различни ползи за работниците в неформалната икономика.

Така например, обърнато е специално внимание на осигуряването на средства за съществуване по време на прехода към официална икономика, така че работещите бедни да не губят достъп до работните си места или доходите си, докато политиките за преход се прилагат на практика. Препоръката също така признава, че основните принципи и права на работното място са за всички работници, независимо от формата на работа, в която са ангажирани. Признати са свободата на сдружаване, колективно договаряне, както и други приложими стандарти за безопасност и здраве и изискват незабавни действия по прилагането им. Сред основните въпроси, разгледани в Препоръката, са разширяването на социалната сигурност, социалната закрила и социалното осигуряване и подобряване на сигурността на доходите на работещите в неформалната икономика.

Като цяло, резултатите от прилагането на Препоръката ще се отразят не само на живота на работниците в краткосрочен план, но и ще създадат по-добра работна среда за всички в дългосрочен план.

ACTRAV INFO: След приемането на Препоръката на МОТ относно неформалната икономика, какви възможности ще имат синдикатите за прилагането на този стандарт?

П.Д.: Според препоръката, синдикатите играят значителна роля в процеса на прехода от неформална към формална икономика. При проектирането, изпълнението и оценката на политиките и програмите, които са от значение за прехода от неформална към официална икономика, синдикатите трябва също така да се консултират със и да насърчават активното участие на представителните организации на работниците и работодателите, които следва да включат в своите редици, според националната практика, представители на членски организации на работниците и икономическите единици от неформалната икономика.

Гласът на хората работещи в неформалната икономика трябва да бъде чут чрез процесите на социалния диалог. Държавите членки на МОТ следва да гарантират свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне на работещите в НИ. Организациите на работодателите и работниците следва, когато е уместно, да разширят членството и услугите си за работниците и икономически единици в неформалната икономика.

Ние започваме да признаваме, различни действащи лица в неформалната икономика. За наетите работници колективното договаряне с техните работодатели или контрактори е от основно значение. За работниците, работещи за собствена сметка,  колективното договаряне със съответните регионални, местни и национални правителствени органи, други лица, вземащи решения, купувачи и изпълнители е в основата на признаването и развитието на диалога за промяна. Трипартизмът е принципът, който да гарантира реална представителност и всеобхватност.

ACTRAV INFO: Как може МОТ да работи със синдикатите, за да се улесни преходът от неформална към формална икономика?  

П.Д.: С помощта на своите подходящи инструменти, МОТ ще дава насоки на държавите членки и на социалните партньори на национално равнище по време на целия процес на преход, започвайки от разработването на дефиниция и методология за очертаване обхвата на неформалната икономика, преминавайки през установяването на мерки за нейната официализация и накрая, правейки преглед на тяхната ефективност.

Насоките и експертната подкрепа, предоставена от МОТ при разработване или преразглеждане на понятията, определенията и методологията за събирането на данни, статистика и показатели относно НИ за нуждите на националните статистически институти и за инспекциите по труда е от голямо значение и за синдикатите. В този смисъл от значение е даденото от МОТ определение на обхвата на неформалната икономика, включващо икономически единици и всички видове работници.

МОТ ще предостави техническа помощ за разработването на микс от политики на национално равнище, включително макроикономически, данъчни, индустриални политики, политики на пазара на труда и по социалната защита, и други социални политики с цел създаване на официални работни места и улесняване на прехода от неформална към формална икономика. Тези политики трябва да бъдат разработени чрез съдържателен социален диалог. За тази цел националните синдикални организации могат да разчитат на техническата, консултативната и експертната помощ на МОТ, с подкрепата на Бюрото за работнически дейности на МОТ (ACTRAV).

На държавите членки следва да се предостави информация, помощ и най-добри практики за разработка на стимули и санкции, насочени към разработване на национални рамки за преход от неформална към формална икономика. От особено значение е да се намалят бариерите за преход към формалната икономика пред микро и малките икономически единици.

Щастливи сме да отбележим, че изпълнението на Препоръката ще бъде докладвано на Управителния съвет на МОТ чрез общи проучвания, съгласно конституцията на МОТ. Държавите членки, социалните партньори и самата Международна организация на труда ще докладват за напредъка пред УС, както и пред регионалните конференции на МОТ, провеждани на всеки четири години. МОТ ще си партнира с други международни организации, имащи отношение към Препоръката, както и с агенции на ООН, за да може да се насърчи въвеждането и използването на тази Препоръка.