Дуалното обучение в Австрия води до ниска безработица сред младежите

Днес на 24 април 2015 год. в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в зала „Европа” се проведе дискусионен форум, който разгледа системата за дуално обучение в Австрия.

Участие в срещата взеха вицепрезидентите на КНСБ Валентин Никифоров и д-р Иван Кокалов, изпълнителните секретари на КНСБ Юлия Симеонова и Николай Недев, Едит Куги-Маза ръководител на департамент „Стажуване и защита на младежите“ в Камарата на труда в Австрия и        Надя Посписил от Международния реферат на Обединението на австрийските профсъюзи, председатели на синдикални федерации членове на КНСБ, експерти и др.

Поради много високата степен на безработица при младите хора в Европа, Австрия все повече привлича интереса с дуалната си система на обучение и сравнително ниската безработица при младежите. Все повече европейски страни искат да знаят как по-точно е изградено професионалното обучение в Австрия и какво представлява Гаранцията за обучение.

Професионалното обучение по принцип е достъпно за всички младежи, които са завършили задължителното образование от девет години. Дуалното обучение се състои от две сфери:

  • Обучение в предприятие
  • Професионално училище

Към 80 % от времето на обучение младежите прекарват в предприятието. Това време служи за получаване на познания и умения, свързани с професията. Освен това младежите прекарват към 20 % от учебното си време в едно професионално училище, което има като задача да им предоставя общи теоретични познания по специалността и да разширява общите познания.

Около 40 % от момичетата и момчетата от един клас започват професионално обучение след задължителното образование. Младежите имат възможността да избират от между 200 фирмени и индустриални професии, както и професии, ориентирани към услугите. Обучението продължава от две до три и половина или четири години - в зависимост от изучаваната професия.

С промяната на Закона за професионалното обучение през 2008 г. бе създадена актуалната, нова законова основа за професионалното обучение извън предприятията. Към вече съществуващата приоритетна оферта за места на обучение в предприятия, се изгради и професионално обучение извън предприятията като редовна съставна част на дуалното професионално обучение и като елемент на Гаранция за професионално обучение за младежи до 18 годишна възраст.

  • 01

Различават се главно два модела на професионално обучение извън предприятията. Те имат общата цел да посредничат на младежите за намиране на предприятия за професионално обучение. Единият модел обаче е курсов модел, който позволява цялото обучение да се проведе на едно място за обучение извън предприятие, заедно с фази на практика в предприятията и в случай на нужда, със съдействието на работилници за обучение в предприятията. За разлика от от този модел вторият се провежда със съдействието на предприятия с практика и на базата на договори за обучение, при което не е нужно те да обхващат целият период на обучение. Тази мярка завършва редовно с намирането на място за обучение в предприятие,  или с редовен изпит за приключено обучение.

В заключение стана ясно, че от гледна точка на OGB най-важното е да се даде възможност на младежите да се обучават в предприятия. Затова обучението извън предприятията не бива да се разглежда като замяна или конкуренция на обучението в предприятията, а само като „алтернатива” за младежите, които не намират място за обучение. В края на форума бе открита дискусия, в която участниците изразиха своето мнение по прилагане на формите на дуално обучение в Австрия и споделиха необходимостта от подобен модел и в България.