Внимание! Какво става в енергетиката...

Председателят на Независима синдикална федерация на енергетиците в България към КНСБ Божидар Митев изпраща отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В писмото се обръща внимание на политиката на България в областта на енергетиката, потенциалните рискове и възможности пред сектора.
        ДО
                        Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РБЪЛГАРИЯ
ДО
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
                 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
    Повод за настоящето ми писмо са някои публично обявени намерения за политики на Правителството в областта на енергетиката.
    Факт е, че повечето политически сили акцентираха в предизборните си кампании на последните парламентарни избори върху проблемите на българската енергетика. Почти всички посочваха за свой приоритет независимостта й, но според мен, независима нашата енергетика може да бъде само и единствено, ако е силна.
    Аз и енергетиците, които представлявам, посрещнахме новото мнозинство в българския парламент с надеждата, че ще се спре разбиването на енергетиката и, че ще се предприемат най-после действия за нейната консолидация и укрепване. Такава е и актуалната политика на много от правителствата на страните от Европейския съюз.
    Очакваме, че Вашето правителство ще предприеме действия за защита на българските интереси в бранша.  Вярваме, че ще отчетете направените грешки и ще проучите опита на някои европейски и посткомунистически страни. Ще подкрепим една нова политика, противна на провежданата до сега, в резултат на която през 2000 год. беше разбита една от най-мощните енергийни компании в Европа – българската НЕК. Бихме искали да чуем оценка на извършената, безумна приватизация на мажоритарни пакети в електроразпределителните дружества, повечето термични централи и топлофикационни дружества. Приватизацията беше извършена в нарушение на одобрената на 17.07.2002 год. Енергийна стратегия на РБългария. Съгласно Енергийната стратегия, която не е отменена и в момента, приватизацията в енергетиката можеше да започне едва след одобряване от Народното събрание на отделна Стратегия за приватизация на сектора. Такава стратегия не беше изготвена и в нарушение на това решение  на парламента се пристъпи към разпродажба  „на парче”, на един дълбоко интегриран сектор от икономиката на страната.
    Надяваме се, че незабавно ще бъде потърсена отговорност от министри на енергетиката и изпълнителни директори на Агенцията за приватизация, погазили грубо чл.86/2/ от Конституцията на РБългария, който повелява, че решенията на Народното събрание са „Задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите”.
    Оценката на тази политика от страна на българските граждани е известна и е крайно негативна. Тя се покрива и с резултатите от изследването на университета в Гринуич за периода 2002 – 2004 год. за приватизацията на енергетиката в световен мащаб. Заключението на групата експерти е че: „Тя води до по-високи цени, липса на инвестиции, замяна на държавния монопол с частен, влошаване на услугите, загуба на работни места и огромни печалби на чужди и местни олигарси”. У нас българската държава загуби през последните години срещу притежаваните от нея 33% от електроразпределителните дружества около 200 млн.лв. неразпределен дивидент, а всички ние като потребители, или работещи в бранша,  осезаемо почувствахме произвола на чуждите мажоритарни собственици. Наглото отношение към институциите в държавата, потребителите и енергетиците, не възпря последните два кабинета да демонстрират пълна незаинтересованост. Очевидно техният интерес се свеждаше единствено до задоволяването на някои частни или корпоративни интереси.
    За съжаление, ние оценяваме оповестените от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма намерения, като продължение на описаната по-горе политика. Нашите констатации или въпроси са следните:

1.    Заради слабости в мениджмънта на БЕХ се обмисля неговото ликвидиране, вместо да се търсят решения за укрепването му, за да бъде той конкурентоспособен на регионалния електроенергиен пазар и да бъде стопански субект с висок кредитен рейтинг, опериращ със значителни финансови ресурси.
2.    Активно се прокламира идеята за борсова продажба на остатъчния държавен дял в енергоразпределителните дружества, вместо в интерес на българските потребители да се укрепи и разшири държавното участие в тях, както сториха преди години в Чехия и Унгария.
3.    Изказват се мнения за по-нататъшно разпарчетосване и продажба на обособени части от остатъчната НЕК ЕАД, като се споменават дори и водноелектрически централи, включени в забранителния списък на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
4.    Отново се активира идеята Електроенергийният системен оператор /ЕСО/, да продаде на електроразпределителните дружества мрежите и подстанциите на 110 kv, които са изградени като част от преносната система. Извеждането им от нея ще бъде сериозен риск за сигурността на цялата електроенергийна система на страната. Известни са ни интересите на електроразпределителните дружества от тази продажба, но са ни известни и последиците от един такъв  акт за страната ни.
5.    Държавата е ням свидетел на продължаващата  декапитализация на останалите държавни топлофикационни дружества. Спрямо Топлофикация „Перник” се прилага вече проиграната в ТЕЦ „Сливен” схема, а на най-голямото топлофикационно дружество – „Топлофикация София” ЕАД, сякаш умишлено се пречи да се развива. Бих Ви задал въпроса, който зададох и на ексминистър П.Димитров – „Известни ли са Ви големи топлофикационни дружества в Европа, които да не са общински?” Бих попитал още – Имате ли идеи как тези дружества биха могли да станат наистина печеливши и да формират продажни цени на топлоенергията в интерес на своите потребители?
6.    Стартираха кадрови промени в ръководствата на държавните дружества в бранша. Без да подлагаме на съмнение професионалните и делови качества на новоназначените колеги /или очакващите назначения/, не можем да не изречем гласно и част от въпросите, които си задават работещите в системата:
-    Единствено само електроразпределителните дружества са „ковачница на кадри” за държавната енергетика?
-    Случайно ли е това, или зад кадровите промени се крият други замисли?

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
    Ще се въздържа от коментар по политиката на правителството в така наречената голяма енергетика, тъй като тя наистина се нуждае от сериозен експертен анализ.
    Съзнавам, че поставените от мен въпроси не са от чист синдикален характер, но ние така разбираме съвременния синдикализъм.
    Надявам се, че ще получим изчерпателен отговор на поставените от мен въпроси. Тези въпроси и Вашите отговори ще бъдат в максимална степен популяризирани в енергетиката. Вярвам, че по този начин ще  сложим началото на един отговорен и професионален дебат за бъдещето на отрасъла.
    Желая Ви успех във Вашата отговорна работа.

    

    С УВАЖЕНИЕ,

 

                            ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСФЕБ-КНСБ