Антикризисни мерки в минно-добивния бранш

Въведени са срокове за приключване на процедурите по даване на разрешения за проучвания и концесии и има готовност за предоставяне на текуща информация по техния ход на интернет страниците на съответните министерства, стана ясно от Публичната дискусия за проблемите и решенията в минно-добивната индустрия, организирана от КНСБ и БМГК.
Добивният бранш бе един от първите сериозно засегнати от световната криза. Още през м. ноември 2008 г. се отчете спад на производството в тази промишленост от 6.7% спрямо м. ноември 2007 г. През м. декември спадът вече е 25.1%. Спадът в добива на метални руди е 64.9%. Това зави президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов на публичната Национална дискусия за предотвратяване негативното отражение на световната финансова и икономическа криза в добивния бранш. Дискусията беше по инициатива на КНСБ и КТ «Подкрепа», синдикалните федерации на миньорите към двете конфедерации и Българската минно-геоложка камара.
Д-р Христов смята, че натрупването на кризи, както и резкият спад на цените на световните стокови борси доведоха до силни затруднения в дейността на рудодобивните предприятия. Допълнително рязко спадналото инвестиране в строителството повлече след себе си намалено търсене на строителни материали, а оттам повлия върху дейността на фирмите, добиващи такива. Президентът на КНСБ допълни, че все още липсва единният орган, който да провежда държавната политика и взема решения в сферата на даване на разрешение, търсене и проучване на подземните богатства, предоставянето на концесии за добив, контрол по опазването на земните недра, управлението на геоложкия фонд и др.
Финансовата, икономическата и газовата криза принудиха редица работодатели да пристъпят към обявяване на престой, принудително извършване на текущи ремонти, пускане на персонала в платен и неплатен отпуск, преминаване на непълно работно време и др. В някои от фирмите вече се извършиха първите съкращения, а в други се анонсират такива.
Председателят на Федерация на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) към КНСБ Пенчо Токмакчиев заяви, че в „Горубсо – Мадан” са съкратени вече 350 човека, „Горубсо – Рудозем” – 320 човека, в „Асарел-Медет” – 120 човека, в „Каолин” – Сеново - 120 човека, в. „Елаците – Мед” предстоят съкращения на около 120 човека.
Продължава изключително бавното даване на разрешения за търсене и проучване на подземните богатства и предоставянето на концесии за добив, беше мнението на председателя на БСК Божидар Данев. Според него, нужна е прозрачност на процедурите чрез даване на постоянна информация за тях в сайтовете на МИЕ, МОСВ и МРРБ.
Не се решава проблема и по бързото отчуждаване на земите, необходими за добивна дейност. Многобройни са случаите на незаконен добив на полезни изкопаеми, особено на строителни и скално - облицовъчни материали, както и някои нерудни минерални суровини. Постъпват сигнали за административен натиск за „доброволно” увеличаване на концесионното възнаграждение. Успоредно с това се предлага да се въведе временен мораториум за неговото изплащане към държавата.
Представителите на дръжавните институции информираха, че са предприети стъпки за омекотяване на гореизложените проблеми. Въведени са срокове за приключване на процедурите по даване на разрешения за проучвания и концесии и има готовност за предоставяне на текуща информация по техния ход на интернет страниците на съответните министерства. Освен това, предложени са законодателни решения за по-бързо отчуждаване на земите, намиращи се на концесионните територии. Представиха се активни мерки на пазара на труда за стимулиране запазването на заетостта, както и за наемане на съкратени работници.
Срещата приключи с решение за формиране на междуведомствена работна група, която да предложи на отговорните институции пакет от спешни антикризисни мерки.