КНСБ: Преразглеждането на директивата за командировани работници ще увеличи доходите и на български граждани

  • 11

Преразглеждането на директивата за командированите работници ще увеличи доходите на много европейци, включително и на българските граждани, които работят зад граница. Това гласи становище на КНСБ по повод последната седма тристранна среща на Съвета на министрите по труда на страните-членки на ЕС, където се постигна политическо споразумение относно преразглеждането на документа.


Промените са с положителен знак, защото уреждат принципа на равното възнаграждение, определено в приемащата държава-членка, както и спазването на всички колективни трудови договори (включително общоприложимите такива, които често се случват на ниво бранш), както и задължителното възстановяване на пътни, в случай на неистинско командироване.

КНСБ винаги е настоявала командированите работници в рамките на предоставяне на услуги да имат гарантирани следните права в директивата:

- равно възнаграждение на командирования работник за еднакъв труд с колегата му в страната-домакин;

- зачитане на общоприложимите колективни трудови договори в страната-домакин;

- разумен срок за командироване, след който правилата на приемащата държава следва да се прилагат изцяло за командирования работник;

- въвеждане на съответстваща с Директивата правна уредба;

От друга страна КНСБ и Европейската конфедерация на профсъюзите намират изключването на пътния транспорт от новата директива до приемането на специално законодателство за недостатък. Някои постижения, като например задължителното изплащане на добавки, например дневни, биха разграничили шофьорите в автомобилния транспорт от останалите командировани работници.

Въпреки всичко КНСБ отчита политическия консенсус около директивата като успех на двегодишните си усилия, заедно с ЕКП за промяна на нормативната уредба към справедливо заплащане на работниците зад граница.

"Най-накрая командированите работници могат да имат гаранция за равно заплащане и по-добра защита“, каза Лука Визентини, генерален секретар на ЕКП.

Той благодари лично на президента на КНСБ Пламен Димитров и на министъра на труда и социалната политика на България Бисер Петков за усилията по приемане на документа, който трябва да гарантира равно заплащане за равен труд в Европа.

Предстоящата стъпка пред българското председателство на Съвета на ЕС е да получи мандат от КОРЕПЕР, за да продължат преговорите. След като бъде получен този мандат, ще продължат и други технически и правни действия, за да се финализира текстът, който ще трябва да бъде потвърден от Европейския парламент през май / юни 2018г.

КНСБ призовава българските евродепутати и нашето правителство да одобрят споразумението за промени в Директивата за командированите работници от началото на месец март 2018г., с което се осигурява пълно равно заплащане и защита на командированите работници в Европа.