Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков: Милиони могат да загубят работата си заради автоматизацията на труда

  • Ruse

Близо 400 милиона души могат да загубят работата си в следствие автоматизацията на труда. Това заяви вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков по време на форум „Дигитализация и бъдещето на труда – предизвикателства и възможни решения“ в Русе. По думите му дигиталният свят, в чиято ера се намираме, изисква много по-сложни умения и компетенции.

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров, който откри форума отбеляза, че настоящата среща е продиктувана от предизвикателствата на съвременния трудов пазар, който перманентно търпи промени, поради изключително динамичната среда, в която живеем. „Нека да не забравяме, че именно трудът е първото, естествено и вечно условие за възникването и развитието на човека и на производството, защото нито едно човешко общество не може да съществува без труда и съответно без неговите резултати.“ заяви губернаторът. Не на последно място той увери присъстващите в по-нататъшното съдействие и подкрепа на Областна администрация Русе.

По време на срещата бяха изказани множество мнения и бяха представени презентации относно предизвикателствата пред трудовия пазар, висшето образование и пригодността за заетост, както и условията на труд в предприятията на територията на региона. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта г-н Драгомир Николов и неговият заместник г-жа Татяна Пашинова очертаха структурата на пазара на труда в страната и в региона, като се посочи, че перманентен недостиг на кадри има за инженери, медицински специалисти и учители.

Що се касае до висшето образование и заетостта, то беше споменато, че към 2016 г., че малко над 32% са хората с висше образование, като целта на Европа е този процент да е поне 40%. Особено внимание беше обърнато на разпределението на висшите училища в страната. Важно е да се спомене, че 75 от висшите учебни заведения се намират в Южна България. Ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева разгледа и някои теоретични постановки относно понятието пригодност за заетост. Тя подчерта, че от изключително значение за добрата реализация на всеки индивид е съвкупност от „твърди“ знания и умения, базови, специфични личностни умения и такива, свързани с управлението на кариерата. Детайлно се разгледаха и взаимоотношенията между висшите училища, индивидите, работодателите и държавата. В тази връзка беше представен и проект на Русенския университет, целящ развиване капацитета за наемане на безработни и неактивни лица в трансграничния регион Русе – Гюргево. Също така проф. Пенчева представи и примери за професии на бъдещето като телехирург, консултант по роботите, геймификатор и дигитален ключар.

От своя страна изпълнителният секретар на КНСБ г-н Тодор Капитанов представи част от предизвикателствата пред трудовия пазар, като акцент се постави върху роботизацията и автоматизацията на работните места, все по-широкото навлизане на изкуствения интелект, промяна изискванията уменията на работещите и организацията на труда. Сред професиите, които се очаква да изчезнат са офис служители, библиотекари, касиери, продавачи, пощальони, обущари и много други. Не бяха подминати и темите за намаляване намесата на държавата в трудовите отношения и договарянето между работодатели и служители, все по-нарастващата нужда от професионално ориентиране, разширяването достъпа до уеббазирани системи за извършване на работа и за повишаване квалификацията, както и значението на трансграничните форми на регулиране за предоставяне на работна сила. Все по-приоритетно за работодателите ще бъде наемането на хора с креативни  и разнородни възможности.

От „Инспекцията по труда“ в Русе представиха основните икономически сектори в региона, които са металургия, машиностроене и металообработване, химическа промишленост, текстил и конфекция, хранително-вкусова промишленост и строителство. Също така беше посочено, че на територията на област Русе малките предприятия са 91.6%, като заетите в тях са 31.8%, като на национално ниво картината показва, че 92.6% са малките предприятия, а заетите са 25.3%. Беше отчетена и инспекционната дейност на Агенцията, като сред все още неразрешените проблеми са необезопасено работно оборудване, полагането на извънреден труд, неизплащане в срок на трудовите възнаграждения и допускането до работа на лица без сключени писмени договори.

Сред официалните лица на форума бяха още председателя на Общинския съвет в Русе чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, представители на общините, институциите и камарите от региона, както и членове на Комисията по индустрия и нови технологии. Модератор на срещата беше областният координатор на КНСБ г-жа Боянка Димитрова.