Брюксел ще ни дава и социален рейтинг

  • Juncker_1

 

Брюксел ще следи социални параметри у нас и ще дава препоръки за подобряването им, както досега правеше за икономическата и фискалната политика на правителството.

Това е само едно от изискванията на Европейския стълб за социални права (ЕССП), който предстои да бъде прокламиран и официализиран на срещата на върха на ръководителите на държавите-членки на 16-17 ноември в Гьотеборг.

От българска страна ще участва премиерът Бойко Борисов, който вече пое ангажимент да подкрепи стълба пред президента на ЕКП Лука Визентини, както и лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

Европейският социален стълб на практика е изцяло ново законодателство в областта на социалните отношения и пазара на труда, обхващащо целия път на работещия човек – от учебната скамейка, през назначаването и правата на трудещ се, до пенсия, а и след нея. Стълбът се крепи на 20 принципа в три групи (Равни възможности и достъп до пазара на труда; Справедливи условия на труд; Социална закрила и приобщаване).

Той предвижда редица законодателни (директиви) и незаконодателни инициативи, свързани с равновесието между професионалния и личния живот, информирането на работниците, достъпа до социална закрила и работното време. След като бъдат приети, те ще станат част от правото на ЕС, респективно от българското законодателство.

Нашето правителство от своя страна трябва да изготви Национален план за прилагане на стълба, който да отчете основни параметри, които трябва да се подобряват в бъдеще.

В областта на минималното заплащане например ЕССП изисква то да е достатъчно за издръжката на живот на работника. Според изследванията на КНСБ обаче 78% от работещите българи живеят със средства под нужните за нормалната издръжка на живот, а 35% от хората изпитват тежки материални лишения.
В областта на равенството мъже-жени, основен постулат на стълба, изследвания на Конфедерацията пък показват, че шест от най-ниско платените професии у нас се заемат от жени, а разликата в заплатите между силния и „нежния“ пол е около 15 на сто.

Част от тези данни вероятно ще влязат в европейската „таблица“ за социални показатели. Чрез този набор от социални показатели ще се прави оценка на напредъка на всяка отделна държава -членка към постигането на социален рейтинг „ААА“.

В навечерието на тази среща – на 15 ноември в КНСБ ще се проведе кръгла маса под надслов “Европейски стълб на социалните права – предизвикателства и перспективи“.

Целта е да бъдат разяснени предимствата на стълба за страната ни, както и да се види международният поглед и аспекти на това важно законодателство за Съюза.

Преди дискусията (13-14.XІ.) в София ще заседава Бюрото на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Това е първото събитие в календара на българското председателство на ЕС. На нея ще присъства президентът на ЕИСК Жорж Дасис, който ще открие и кръглата маса на КНСБ на 15 ноември, както и председателите на трите основни групи в комитета – работници, работодатели и други групи по интереси.

Председателят на групата на работниците Габриеле Бишоп също ще се включи във форума на Конфедерацията.