Ликвидиране на принудителния труд

На 11 юни 2014 г. в Женева, Швейцария, Международната конференция по труда прие протокол, който има за цел да допълни Конвенцията №29 относно принудителния труд и трафика на работна ръка, както и да засили глобалните усилия за премахване на принудителния труд. България е ратифицирала Конвенция №29 на Международната организация на труда (МОТ) за принудителния или задължителен труд през 1932г.

Протоколът представлява и предлага една рамка от норми и правила за ефективно ликвидиране на принудителния труд, включително трафика на хора и сходни с робството практики, чрез комбинация от мерки за превенция и защита. Той призовава още за защита срещу злоупотреба, наемане на работници мигранти и е първият такъв инструмент, който призовава за извършването на надлежна проверка от компании за предотвратяване и реагиране на рисковете от принудителен труд в техните операции и вериги за доставки. 

За промотиране и насърчаване ратифицирането на Протокола Международната конфедерация на профсъюзите(МКП), предприе инициатива, насочена към световната синдикална общност за борба с всички прояви и форми на принудителен труд. Кампанията обхвана всички страни от петте континента, вкл. и България и цели да обезпечи приемането на протокола на национално равнище. 

Реализирането на предприета от МКП кампанията в България се извършва с активното участие на Конфедерация на независимите синдикати в България. От момента на неговото приемане КНСБ подкрепяше  идеята и настояваше за по-скорошно ратифициране на Протокола към Конвенция №29  и от  Българската държава. 

В резултат на това Министерски съвет на Република България прие Решение №243/16.04.2015 г., с което одобри Протокол към Конвенция № 29 на МОТ и Препоръка №203 на МОТ относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния труд, както и направи предложение на Народното събрание да вземе акт от Протокола и препоръката на основание на чл.86, ал.1 от Конституцията на РБългария. Решението бе обсъдено и прието от 43-то Народно събрание на 14 май 2015 г. 

В нвачалото на м. октомври КНСБ отправи искане до Председателя на НС  г-жа Цецка Цачева и до Зам.- министър председателя, Министъра на труда и социалната политика и Председател на НСТС – г-н Ивайло Калфин, за ускоряване на процедурата по ратифицирането, предвид решението на НС за вземане на акт от Протокол към конвенция №29 на МОТ и препоръка №203. 

Призивът на кампанията е, да не позволяваме на „съвременното робство” да се случва, да гарантираме ликвидирането на принудителния труд, чрез ратифицирането на приетия от Международната организация на труда (МОТ) инструмент. 

Официален сайт на кампанията: http://www.ratifytheprotocol.org/