КНСБ настоява за увеличение на средствата за заетост

КНСБ настоява да се увеличат средствата по  Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) с 31 млн. лв. до края на 2013 г., при минимална работна заплата от 340 лв., съобразно позицията Изпълнителния комитет на Конфедерацията от 29 май 2013 г.

Според разчетите на синдикалистите са необходими допълнително средства за наемане на 7150 безработни до 6 месеца чрез субсидирана заетост (заплата и осигуровки за сметка на работодателя) в размер на 26 843 838 лв. Средствата следва да бъдат разпределени към няколко програми, които няма да формират голяма преходна заетост за 2014 г. и ще дадат възможност за задържане на безработицата през най-тежките зимни месеци.

КНСБ напомня, че за реализирането на това е необходимо да бъде увеличен броят на заетите по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” с 3 000 лица, като изчислените от експертите  средства за тази цел са 11 057 760 лв.

КНСБ предлага още да бъде увеличен броят на заетите по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” с 3 000 лица. Необходимите средства за това са 10 515 366 лв.

По Програма „Старт в кариерата” да бъде увеличен броят на включените в нова заетост с 800, с което ще се даде възможност на повече младежи да намерят своето първо работно място, като средствата, необходими за тази цел, възлизат на 4 300 512 лв.

Исканията на синдиката са за допълнителни средства и за Национална програма „Нова възможност” с цел увеличаване броя на заетите лица с нови 350, за което са необходими 970 200 лв. КНСБ настоява за актуализиране на възнагражденията по вече сключени договори пропорционално с увеличението на минималната работна заплата (необходими средства 4 170 709 лв. при МРЗ 340 лв.).

Предвид на това, че образованието е основна предпоставка за по-успешното намиране на работа, КНСБ спешно предлага и приемането на всички нормативни документи (в това число свързани с европейските инструменти), като – промяна на Закона за професионално образование и обучение и Закона за висшето образование, указания и приложения към тях, включително процедури, гарантиращи завършване на реформата в образованието в контекста на предварителните условия по Споразумението за партньорство 2014–2020 г., включително въвеждане на елементи на дуалната образователна система.

Конфедерацията смята за наложително спешното регламентиране на института на стажуването в различните му форми (стажове: по време на обучение; като част от задължителната професионална подготовка; като част от програмите и мерките от активната политика на пазара на труда; на свободния пазар на труда и международни стажове).