КНСБ: Няма как с предвиждан под 2% ръст на БВП да се разкриват нови работни места

  • 0001

Няма как с предвиждан под 2% ръст на БВП да се разкриват нови работни места. При свито търсене на работна сила и конкуренция от страна на много безработни с по-висока квалификация наемането на работа на безработните с ниско образователно и квалификационно равнище трудно може да се случи. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на семинара „Предизвикателства пред пазара на труда в България и преодоляването им чрез НПДЗ 2013”, който бе организиран днес, 1 ноември 2012 г., от КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт”.

Президентът на КНСБ обърна внимание на предизвикателствата в индустрията и на икономиката на страната като цяло, които не дават основания за оптимизъм по отношение на пазара на труда. През следващата година очакванията за нивото на безработица е да се запази и се надява да не се увеличи. Пламен Димитров отбеляза, че борбата на Конфедерацията ще бъде за запазване на съществуващите работни места, повишаване на тяхното качество и гарантиране на условия за достоен труд и заплащане. „КНСБ ще продължи да прави разумни предложения към правителството, за да бъдат разкрити и нови възможности за заетост. Много е важно да бъдат очертани водещите сектори в икономиката, които да получат необходимите стимули в дългосрочен план, за да бъдат развити и да предлагат по-устойчива заетост”, добави президента на КНСБ.

В своята презентация изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Камелия Лозанова представи ситуацията на пазара на труда през 2012 г. и очерта основните предизвикателства за следващата година: „АЗ отчита 367 868 безработни средномесечно за първото полугодие на 2012 г., като този брой е с 6.7% по-висок спрямо същия период на 2011 г. Равнището на регистрирана безработица средно месечно за първото полугодието е 11.2% или с 0.7 процентни пункта по-високо спрямо същия период на 2011 г. Входящият поток от безработни нараства с 10%, а изходящият намалява с 5.9% в сравнение с първото полугодие на 2011 г. Средно за първото полугодие на 2012 г. броят на безработните младежи на възраст до 29 г. е 73 325 души  (нарастват с 13.9% спрямо същия период на 2011 г.). Те са 20.2% от всички безработни. В тази обстановка през 2013 г. е необходимо да продължат усилията, насочени към намаляване на безработицата и създаване на повече възможности за заетост.” Камелия Лозанова очерта основните предизвикателства на пазара на труда в областта на човешките ресурси през 2013 г. Очакванията са за намален брой заети лица и висок брой безработни, в т.ч. голям брой безработни младежи при съществена диференциация по региони. Наред с това се предвижда висок резерв от неактивни лица и в т.ч. обезкуражени лица, както и висок брой на продължително безработните, в които през следващата година ще се влеят и много съкратени през 2011 г. и 2012 г. лица с изтекли периоди на получаване на обезщетения за безработица, част от които са с висока квалификация.

Презентация представи и директорът на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” Иван Кръстев, който запозна аудиторията с възможните източници на финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Юлия Симеонова, изпълнителен секретар в КНСБ, бе модератор на семинара, на който присъстваха още председатели на федерации и съюзи към КНСБ, гости и журналисти.