Пламен Димитров: Младежката безработица – глобален и национален проблем

  • 02

На, 6 юни 2012 г., в Женева, президентът на КНСБ Пламен Димитров като делегат на българските работници и служители направи обръщение към 101-та сесия на Международната конференция на труда.

 

Основни акценти в неговото слово бяха:

  • Икономическите и социални предизвикателства, пред които е изправена България вследствие на строгите икономически мерки, предприети от правителството, в условие на нарастващи цени на стоки и услуги и замразяване на заплатите и социалните плащания на работниците и служителите. Условията на пазара на труда са се влошили вследствие на рецесията и са сред най-лошите в ЕС-27. От началото на кризата досега повече от 15% от заетостта (около 400 000 работни места) в България е изчезнала, а процентът на безработицата се е удвоил, като сега е над 12,5%.
  • Високата младежка безработица и трудностите, пред които са изправени младите работници в България, при навлизането си на пазара на труда и при намирането на сигурни и достойни работни места. Младежката безработица в страната непрекъснато се увеличава, като от 12% в края на 2008 г., днес тя е достигнала около 30%. Сред държавите от ЕС-27 България е с най-висок процент младежи, които нито работят, нито учат.
  • Индустриалните отношения и социалният диалог в България, които следват ценностите и духа на основните документи на Международната организация на труда (МОТ) и благодарение на които са постигнати редица постижения в социалната сфера. Въпреки това, обаче, съществуват и определени трудности, които са причината от началото на глобалната икономическа криза социалният диалог да се развива неравномерно и прогресивно да се влошава. Частичното прилагане на някои от приетите тристранни споразумения провокира индустриални действия на национално и браншово равнище.
  • Нарушаването на трудовите и синдикални права на работниците и служителите, което е практика в много български предприятия и с което КНСБ продължава да се бори чрез исканията си за законодателни промени, гарантиращи пълното право на сдружаване и синдикална защита, правото на колективно договаряне, стачни действия и разрешаването на други проблеми, свързани с неправилното приложение и изпълнение на ратифицираните конвенции на МОТ. Акцент бе поставен върху подкрепата от страна на българските синдикати относно приемането на План за действие по фундаменталните принципи и права на работното място за периода 2012 – 2016 г.
  • Социалната защита като основен инструмент, който поема ударите и гарантира по-добра и по-здрава икономика. Акцент бе поставен върху приемането на Препоръката на МОТ за установяване на минимален праг на социална защита, който е важна стъпка към създаването на действителни условия за по-голяма социална справедливост и по-справедлива глобализация.

В заключение на своето слово, президентът на КНСБ представи общата синдикална позиция, че на България са нужни политики за икономически растеж, които да създадат качествени работни места и да не толерират ограничения, водещи до мизерия и социално напрежение.