Браншов колективен трудов договор „Трикогажна промишленост”

На основа на настоящия БКТД се изразява волята на договарящите се страни:
- да запазят абсолютния трудов мир в бранш трикотажна промишленост и да създадат условия за бъдещо проспериране на този важен икономически бранш;
- да подобрят конструктивното и изпълнено с доверие сътрудничество между работодатели и работници, което е средство за засилване на сдруженията на работодателите;
- да изградят връзки между договарящите се организации в посока на доверие и общи действия.

Нов браншов КТД подписаха за трикотажната промишленост

Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост съобщава, че на 25 май 2010 г. се подписа Браншовия колективен трудов договор между Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост, Федерация лека промишленост на КТ „Подкрепа” и Български браншови съюз на трикотажната промишленост в сила от 01 април 2010 г. за срок от две години.

Нов Отраслов колективен трудов договор в Транспорта – израз на осъзната отговорност и открито заявено желание за ползотворно сътрудничество между работодателските и синдикални организации

На 23.03.2010г., в сградата на Съюз на транспортните синдикати в България към КНСБ (СТСБ - КНСБ),  бе подписан Отраслов колективен трудов договор между представителните работодателски и синдикални организации от Транспорта. Традиционно за синдикатите, договора подписаха: Съюз на транспортните синдикати в България към КНСБ (СТСБ - КНСБ), Съюз на автомобилните работници в България (САРБ), Съюз на железничарите в България и ФТР към КТ „Подкрепа”.

Браншов колективен трудов договор „Аграрни науки”

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Днес, 03.08.2009 г. в гр. София, между

1. СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, представлявана от ст.н.с. І ст. д-р СВEТЛА БЪЧВАРОВА – председател, наричан РАБОТОДАТЕЛ от една страна,
и от друга
2. ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО към КНСБ, представлявана от СВЕТЛА ВАСИЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА -
КТ “ПОДКРЕПА”, представлявана от ЗДРАВЧО ЗДРАВЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
наричани СИНДИКАТИ
се сключи настоящият БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР /БКТД/ на основание чл. 51 от КТ и чл.7, ал.1, т.8 от УП на ССА.

Браншов колективен трудов договор „Енергетика”

Този БКТД, заедно с Кодекса на труда и други нормативни актове, има силата на браншов акт, който урежда въпросите на трудовите отношения, трудовата заетост, доходите, социалното обслужване, осигурителните отношения, условията на труд, социалното партньорство, социалните аспекти на приватизационните процеси в бранша, както и по време на изпълнение на оздравителните програми в дружествата, и всички други въпроси на трудовите и социални отношения в съответствие с действащите правни норми.