Подписаха по-изгодни клаузи за работещите в УМБАЛ “Свети Георги"

Днес бе финализиран и подписан Колективният трудов договор в УМБАЛ "Свети Георги". Той включва трудовите правоотношения и по-изгодни клаузи за работещите в най-голямата болница в Южна България и в Медицински университет - Пловдив, потвърди изпълнителният директор на лечебното заведение доц. д-р Карен Джамбазов. Той обясни, че наред с общовалидните нормативни документи в настоящия КТД е заложено увеличаване на възнагражденията с 3%.

Диалогът - горе го има, долу - ту го има, ту го няма

На днешната публична конференция „Състояние и тенденции на колективното трудово договаряне и социалния диалог” президентът на КНСБ Пламен Димитров в качеството си на ръководител на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез КТД”, подкрепен от Европейския социален фонд, направи обзор на състоянието на КТД и социалния диалог в България като изтъкна, че основните права, гарантирани в хартата от Лисабон могат да бъдат практически приложени в Колективното трудово договаряне в България и да доведат до качествени промени в полза на хората на труда.

2012 да бъде Европейската година на "Активното остаряване"

На 6 септември 2010 год. Европейската комисия е предложила 2012 год. да бъде отбелязана  като ”Европейска година на активното остаряване”
Инициативата цели да подпомогне създаването на по-добри възможности за работа и условия на труд за нарастващия брой възрастни хора в Европа, да им помогне да играят активна роля в обществото и да поощрят здравословния начин на живот, въпреки напредването на годините.

Отраслов колективен трудов договор „Здравеопазване”

Постигнатото споразумение е резултат от работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, в който участват представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и Министерството на здравеопазването и се прилага за всички лечебни и здравни заведения, независимо от тяхната административна подчиненост и формата на собственост.

Нов браншови КТД в Национална Ветеринарно медицинска служба

На 17.06.2010 г. между Ръководството на Национална Ветеринарно медицинска служба и Браншовия синдикален съвет на НВМС към КНСБ се сключи Браншови колективен трудов договор и  Споразумение за уреждане на по-благоприятни условия на труд на служителите и съдействие за повешаване ефективността в дейността на НВМС като условие за реализация и професионално развитие на служителите