На пазара на труда гъвкавост се предлага, но сигурност...

  • IMG_0202

Във фирми с КТД балансът гъвкавост-сигурност е на високо ниво
Основни изводи за състоянието на пазара на труда в България и актуалните тенденции и проблеми бяха представени от президента на КНСБ Пламен Димитров и проф. Лалко Дулевски, в качеството му на ръководител на изследователския екип по дейност „Изследване на пазара на труда”. Изследването, което бе оповестено на пресконференция на 29.04.2011 г., в КНСБ, е посветено на пазара на труда с основен акцент върху проблемите на гъвкавостта и сигурността на заетостта и се извършва в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”.

Металурзите с нов социално подплатен браншов КТД

  • bridj 199
  • bridj 199

Независимо от тежката икономическа ситуация в страната и сътресенията в металургичните предприятия, породени от Световната финансово-икономическа криза, социалните партньори в лицето на СФ „Металици” - КНСБ, НФ „Металургия” – Подкрепа и Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) отново намериха баланс на интересите в полза на успешния бизнес и на работниците.

Браншов колективен трудов договор „Дървообработваща и мебелна промишленост”

Днес, 29.09. 2010 г., на основание чл. 51 и чл. 51 б от Кодекса на труда, се сключи Браншовият колективен трудов договор /БКТД/ на заетите в дружествата от  дървообработващата и  мебелната промишленост между Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, за краткост РАБОТОДАТЕЛ, представлявана от инж. КАЛИН СИМЕОНОВ – председател, от една страна и представителните синдикални браншови организации на национално равнище: Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост /ФСОГСДП/ към КНСБ, представлявана от инж. ПЕТЪР АБРАШЕВ – председател и Федерация Лека промишленост на КТ “Подкрепа” /ФЛП - “Подкрепа”/, представлявана от КИРИЛ ПЕЙКОВ - председател, за краткост СИНДИКАТИ, от друга страна.

Браншов колективен трудов договор „Текстилна промишленост”

БКТД   урежда   въпросите на трудовите и осигурителни отношения в бранша и въпроси неуредени с повелителни разпоредби на закона, регламентира колективните  взаимоотношения  между работодателите и работниците и служителите, както и правата и задълженията на договарящите се страни.