Отраслов колективен трудов договор „Строителство”

Действието на ОКТД се простира върху:

- работодателите от отрасъла;

- синдикалните секции и синдикалните организации в предприятията, редовни членове на Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване” - “Подкрепа” или Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ.

Отраслов колективен трудов договор „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”

Настоящият договор е приложим само за работниците и служителите - членове на синдикатите - страна по договора, и работодателите в дружествата, членове на Българска минно-геоложка камара от геолого-проучването, добива и преработката на всички видове енергийни ресурси, минерални, рудни и нерудни суровини, добива и преработката на каолинови и кварцови пясъци, добива и преработката на нефт и газ, скално-облицовъчни материали, добива на инертни материали, минното и тунелно строителство, обслужващите отрасъла специализирани ремонтни, транспортни, научно - изследователски, проектантски и други институти и предприятия.