КТД в НК „Железопътна инфраструктура”

С този Колективен трудов договор (КТД) се уреждат трудовите, осигурителните и свързаните с тях отношения между Работодателя и работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда (КТ) и други нормативни актове...

Браншов колективен трудов договор „Фуражна промишленост”

Браншовият колективен трудов договор / БКТД/ за работещите в предприятията на фуражната промишленост се сключва между Съюза производителите на комбинирани фуражи /СПКФ/,наричан за краткост Съюза и Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост към КНСБ и Федерация “Хранителна и питейна промишленост” към КТ”Подкрепа” наричани в договора Синдикати се сключи настоящият договор за...