По-добри условия за металургичните работници договориха социалните партньори в Браншовия КТД

Днес, 16 април 2015 г., официално бе подписан Браншовият колективен трудов договор (БКТД) в металургията. Въпреки съществуващата трудна икономическа и пазарна среда, която се отразява и на конкурентоспособността на българската металургия, социалните партньори успяха да подобрят важни параметри в БКТД.

В него е договорен ръст от 7% на минимална работна заплата в основната дейност спрямо миналогодишния БКТД. Така тя става 460 лева, като е с 27,7% по-висока от MP3 за страната. Договорено е също увеличение на стартовите заплати на нискоквалифицирания персонал извън основната дейност, като те ще бъдат по-високи с 3% спрямо MP3 за страната. В новия БКТД е предвиден ръст от 23% на допълнителното възнаграждение за нощен труд, като с това увеличение минималните доплащания в бранша са над 3 пъти по-високи от нормативните изисквания.

Актуализирани са условията и редът за получаване на допълнителни обезщетения (подпомагане) от работодателя при прекратяване на трудовите взаимоотношения, извън предвидените в Кодекса на труда. Социалните партньори са уточнили и условията за присъединяване към КТД в предприятията, включително за размера на присъединителната вноска за нечленуващи в синдикални организации.

По време на подписването бе изтъкнато доброто и устойчиво социално партньорство в металургичния бранш, което се реализира не само в подписването на БКТД на всеки две години, но и при обсъждане на актуални проблеми, касаещи бъдещето на бранша, устойчивата заетост, ръста на доходите, устойчивата конкурентоспособност и т.н.

Подобрените социални параметри бяха утвърдени с подписите на Васил Яначков – председател на Синдикална федерация „Металици“ – КНСБ, Людмил Павлов – председател на Национална федерация „Металургия“ – КТ „Подкрепа“, и Антон Петров – председател на Браншова асоциация на металургичната индустрия. На подписването присъстваха заместник-министърът на икономиката Любен Петров, вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев, заместник-председателят на БСК Димитър Бранков и други.