Нов ОКТД за отрасъл „Строителство”

На 19 декември 2012 г. в сградата на Камарата на строителите в България бе подписан Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство" между работодатели и синдикати. Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикалните организации – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа” и Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС) към КНСБ. ОКТД се сключи за срок от две години и представлява стъпка към ограничаване на сивата икономика и защита на интересите на коректните строителни фирми.

„Успяхме да подпишем добър колективен трудов договор, който е в интерес на работещите в строителния отрасъл. Нашето общо становище и желание е да започнем една добра европейска практика: ОКТД да бъде разпрострян, уважаван и спазван от всички работодатели”, изтъкна по време на подписването пред¬се¬да¬телят на ФНСС към КНСБ Йордан Никленов. Той допълни, че е удовлетворителен фактът, че големите строителни фирми спазват стриктно договорните клаузи, като подчерта по-важните от тях: повишаването на минималният платен отпуск, стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, повишението на процента на прослуженото време на 1%, както и определянето на минималното месечно основно трудово възнаграждение за отрасъла на база МРЗ за страната, завишена с коефициент К=1.25.

Един от основните аспекти в договора е осигуряването от страна на работодателя на условия за участието на работници и служители в курсове и обучения, свързани с трудовата им дейност в предприятието. За изпълнението на тези ангажименти се учредява специализиран фонд за професионално обучение и квалификация. С договора работодателите и синдикатите се задължават да изработят Правилник за набиране и разходване средствата в този фонд най-късно 30 дни след подписване на договора.

Според Йордан Никленов това ще бъде добър сигнал за висококвалифицираните работници да намерят своето място в строителството. Той допълни, че изпълнението на ОКТД в условията на икономическата криза ще бъде трудно, но се надява, че страните по договора ще бъдат коректни.