Браншов колективен трудов договор „Музикални и сценични изкуства”

Днес 18.06. 2012г., в гр. София, се подписа настоящия договор между

Министерство на културата, представлявано от министъра на културата г-н Вежди Рашидов, от една страна и от друга:

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

Българска асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/, представлявана от г-н Атанас Попдимитров – председател,

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ):

Независимата синдикална организация „Култура”, представлявана от Иван Иванов – председател

Съюз на музикалните и танцови дейци в България (СМТДБ), представляван от проф. д-р Петя Бъговска – председател

Конфедерация на труда ”Подкрепа”:

Федерация „Култура”, представлявана от Стефанка Христова – председател

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД), се сключва на основание основание чл.51б, ал.1 КТ и обхваща културните институти в бранша " Музикално-сценични изкуства", като отчита спецификата на труда на работещите от художествено-творческите, художествено-техническите и административни колективи. Този договор има за цел да установи работещи механизми за ползотворно сътрудничество между страните за постигане на по-добри условия на труд и заплащане.

Чл. 2. Всички културни институти от бранш „Музикално-сценични изкуства“ в договора се наричат „институти”, работещите в тях „служители“, а ръководителите им „работодатели“.

Чл. 3. Страните уреждат отношенията по повод трудовите, осигурителните и непосредствено свързаните с тях въпроси в държавните и общински музикално-сценични институти и центрове с уважение, конструктивен диалог и разбирателство.

Чл. 4. Страните са легитимни да представляват и защитават интересите и законовите права на своите членове, да водят преговори по настоящия договор и да го подпишат.

Чл. 5. Този БКТД урежда въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона в областта на:

1. Социален диалог;

2. Трудови правоотношения;

3. Условия на труд;

4. Средства за работна заплата, допълнително трудово възнаграждение и/или награди, обезщетения;

5. Работно време, почивки и отпуски;

6. Социално развитие и подпомагане;

7. Условия за синдикална дейност;

8. Решаване на трудови спорове;

Чл. 6. Уговорените в БКТД условия се считат за задължителна минимална база при сключване на КТД във всички държавни музикално-сценични институти с държавно, общинско или смесено финансиране. КТД в отделните институтите трябва да се сключат в срок до 5 /пет/ месеца от подписването на настоящия договор и чрез тях могат да се договорят и по-добри условия.

Чл. 7. КТД се разпростира спрямо всички работници и служители, които членуват в синдикални организации, страни по него и присъединилите се, при условия и ред, определени в чл. 57. ал. (2) от КТ и заплащане на едногодишен членски внос.

Чл. 8. (1) В състава на комисиите за избор на директор да бъдат включени по един представител на синдикатите на федеративно ниво и един представител на БАРОК.

(2) Длъжността директор не може да се съвместява по основното трудово правоотношение с друга творческа длъжност в същия институт (поради явен конфликт на интереси).

(3) След провеждане и спечелване на конкурса за директорската длъжност, новият работодател е длъжен в срок до 1 /един/ месец да запознае колективът на съответния институт със своята концепция в краткосрочен и дългосрочен план за развитието и дейността на културния институт.

Чл. 9. Резултатите от провеждания мониторинг и оценка на дейността на държавните културни институти от МК, да бъдат предоставяни писмено на Синдикатите и БАРОК и да бъдат обсъждани и анализирани на Отрасловия и браншовия съвет в МК.

ІІ. СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

А. СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

Чл. 10. Работодателите и СО изграждат отношенията си в условия на взаимно зачитане, равнопоставеност и сътрудничество спазвайки изискванията на КТ.

Чл. 11. Работодателите и СО се задължават да разработят правила и механизъм за прилагане на допълнително трудово възнаграждение и допълнителна материално стимулиране в културните институти за всички работници и служители.

Чл. 12. Работодателите задължително поканват представители на синдикалните организации в институтите при подготовката и обсъждането на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите и осигурителни отношения, както и при извършването на промени в тях, като предварително им предоставят наличните проекти. На тези обсъждания по силата на чл. 42. от КТ, могат да бъдат поканени представители на централните ръководства на СО.

 

Б. ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Работодателите приемат със синдикалните организации, процедура за информиране и консултиране на работниците и служителите, съгласно чл.7, чл.7а, чл.130, чл.130 а, б, в, г от Кодекса на труда.

Чл. 14. Работодателите на всеки три месеца да информират синдикалните ръководства по най-актуални и важни проблеми на институтите в сферата на трудовата заетост свързана с репертоарната политика, постигнатите количествени резултати от продажба на билети и организацията на труда и финансово-икономическото състояние на института.

ІІІ. ТРУДОВИ правоотношения

Чл. 15. (1). В КТД в институтите да се актуализират и ако е необходимо приемат нови критерии за назначаване на нови служители, както изисквания за тяхната подготовка, ценз и квалификация според спецификата и необходимостта на всеки един институт.

(2) В подбора по назначаване на нови служители в институтите участват и преките ръководители на съответните творчески и технически колективи, и председателите на СО със статут на наблюдатели.

Чл. 16. Министерството на културата и БАРОК:

1. Да предоставят на Синдикатите страни по БКТД информация за финансовото и трудово осигурително обезпечаване на дейността в институтите.

2. Да информират предварително Синдикатите - страни по този договор за всички бъдещи структурни промени в институтите.

Чл. 17. В предвидените случай от Кодекса на труда, преди да предприеме процедури по съкращаване на служители, работодателят е длъжен да проведе консултации със СО, като представи писмено аргументите си за:

1. причините за необходимостта от съкращения;

2. принципите, критериите и механизмите за извършване на подбора в съкращението;

3. възможностите за пренасочване и преквалификация на служителите в рамките на института или по програми за преквалификация на Министерство на труда и социалната политика и финансирани програми от ЕС.

Чл. 18. При съкращение в щата или намаляване обема на работа работодателите могат да уволнят служител – синдикален деец, след предварително съгласие на съответната синдикална организация.

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 19. (1) Работодателя е длъжен да предвиди към общите разходи свързани с дейността на института и средства за:

1. наем за ползване на собствени музикални инструменти в случай, че работодателят не може да осигури необходимия инструмент, в размер не по-малък от 10% от минималната работна заплата за страната месечно за ефективно изработено време (средствата не са за ремонт на инструментите);

2. необходимите консумативи и пособия (струни, косми за лък, стройки, платъци, колофон, палци, масла, макияж, демакияж и др.) по предварителна заявка и договореност.

3. ремонт (при доказана необходимост от такъв) на личните инструменти, в рамките на трудовата заетост са за сметка на работодателя.

4. сключването на договор със застрахователна компания за риск “трудова злополука и смърт”, чийто обхват и условия приемат съвместно със СО.

5. подходящо оборудване с цел избягване на ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести при организиране на работата.

(2) Разходите по ал. 1, т.2 и 3 се доказват с документи, съгласно изисквани-ята на Закона за счетоводството.

(3) В рамките на действието на настоящия договор да се осигури сценично и репетицион-но облекло и поддръжката му, като условията за неговото ползване се договарят по места в КТД.

Чл. 20. (1) По предписание на Службата по трудова медицина работодателят осигурява профилактични прегледи на работещите в институтите.

(2) Профилактичните прегледи включват преглед при отоларинголог-фониатър и пулмолог за членовете на оперните, филхармоничните хорове и солистите-певци и травматолог за балетистите, солистите, хористите и оркестрантите.

(3) Работодателите и длъжностните лица са длъжни да опазват в тайна данните за здравословното състояние на работниците и служителите.

Чл. 21. Работодателят осигурява безплатни медикаменти на работните места за оказване на спешна медицинска помощ.

Чл. 22. За медицински и профилактично-възстановителни процедури и лекарствени средства, които са в резултат на трудова злополука и професионално заболяване и не са в обхвата на здравното осигуряване, работодателят изплаща средства в размер на минималната работна заплата за страната на едно лице за една календарна година.

Чл. 23. Работодателите в институтите, съвместно с ръководствата на СО анализират периодично причините за трудовите злополуки и професионални заболявания, и предприемат мерки за отстраняването или намаляването им.

Чл. 24. За провеждане и запазване на нормална дейност в институтите Министерството на културата, БАРОК и СО се задължават да отстояват пред Министерски съвет и общинските съвети отпускането на целеви средства за поддръжка на държавната и общинската материално-техническа база и обновяване на инструментариума, както и оптимално необходимата численост (санитарен минимум) според спецификата на всеки културен институт;

V. СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЩЕТЕНИЯ

Чл. 25. Индивидуалните възнаграждения на служителите в институтите през календарната година, без ДМС, не могат да бъдат по-малки по размер от достигнатите в предходната календарна година.

Чл.26. (1) Началните месечни основни заплати се определят така, че да не са под минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно действащата нормативна уредба.

(2) В КТД в отделните институтите могат да се договарят и по-високи размери на началната основна месечна работна заплата за отделните категории работници и служители в зависимост от сложността на репертоара, натоварването, отговорността и спецификата на изпълняваната работа.

Чл. 27. На служителите могат да се изплаща ДМС при реализирани икономии от средствата за работна заплата и други средства.

Чл. 28. Допълнително трудово възнаграждениена служителите да се определя чрез прилагане на система, регламентирана във Вътрешните правила за работната заплата. Условията, критериите и процедурата за прилагането се изработват съвместно от Работодателя и СО на отделните институти.

Чл. 29. В съответствие с нормативните актове и в рамките на утвърдения бюджет, страните се споразумяха размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е 1 % за всяка прослужена година. При сключването на КТД този процент може да е по-висок, ако има финансова възможност.

В. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 30. При прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение при трудов стаж (чл. 222, ал. 3 КТ) както следва :

1. до 10 години – брутното му трудово възнаграждение за 4 месеца.

2. над 10 години - брутното му трудово възнаграждение за 8 месеца.

Чл. 31. При прекратяване на трудов договор поради болест (чл. 325, т.9 КТ, или чл. 327, т.1 КТ) работникът или служителят получава обезщетение по реда на чл. 222, ал. 2 в размер на брутното си трудово възнаграждение за 4 месеца.

Чл. 32. При уволнение по чл. 222, ал. 1 от КТ работникът или служителят има право на обезщетение по чл.328 от КТ в размер на брутното си трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 2 месеца.

Д. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. Преди подписване на договор за турне или гостуване на института в страната или чужбина, работодателят е длъжен да обсъди с творческия и технически екип всички условия по договора, свързани с трудовите и осигурителни отношения.

Чл. 34. (1) Минималните разходи за пътни, дневни и квартирни при турнета и други командировки на състава на института са в съответсвие с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

(2) С КТД винститутите могат да се уговорят и по-високи размери на командировъчните средсва, съгласно дейсващото законодателство.

(3) При маршрути над 250 км. нощувката е препоръчителна.

Чл. 35. При пътуване на института, творческия състав, работещ на свободна практика, които участват в продукцията (представление, концерт и др.) получават хонорар и командировъчни в съответствие с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Чл. 36. (1) При групови пътувания работодателят осигурява подходящ транспорт за служителите.

(2) Служители, които пътуват със собствен транспорт по свое желание, осъществяват пътуването за своя сметка.

VІ. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 37. Нормалният режим на работа в институтите е петдневна работна седмица с продължителност на седмичното работно време е 40 часа.

Чл. 38. Нормалната продължителност на работното време през деня в институтите е 8 часа. За художествено-творческите колективи то включва - репетиционно време, самоподготовка и представления /концерт-спектакли/.

Чл. 39. Продължителността и разпределението на работното време, седмичната програма, графиците за работа на смени и др. се уреждат с Правилника за вътрешния трудов ред в отделните институти.

Чл. 40. Всеки служител има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият задължително е неделя. В този случай на служителят се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

Чл. 41. Страните се договарят с оглед на полагания специфичен труд от работниците и служителите за следните размери на платения годишен отпуск:

1. за художествено-творческия персонал – 42 дни;

2. за художествено-техническия персонал – 32 дни;

Чл. 42. Служителка с две живи деца до 18 годишна възраст има право на 2 /два/ работни дни платен отпуск за всяка календарна година за децата, а служителка с три или повече живи деца има право на 4 /четири/ работни дни платен отпуск.

Чл. 43. Работодателите утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск до края на предходната календарна година за следващата календарна година. Заплануването на отпуските става по предварително съгласуване между работодателите и служителите.

Чл. 44. За осъществяване на синдикална дейност на нещатните синдикални членове работодателят осигурява платен отпуск, както следва:

1. за ръководствата на национално равнище (федерация и синдикат) - платен отпуск от 64 часа за една календарна година;

2. за ръководствата на регионално ниво – платен отпуск 40 часа за една календарна година;

3. за членове на синдикалните ръководства по месторабота - платен служебен отпуск от 40 часа за една календарна година.

4. за участие в конференции, кръгли маси, семинари и др. прояви с обществено значение работодателят осигурява платен служебен отпуск на членове на синдикалните секции, от 16 часа за една календарна година.

 

VІІ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 45. При финансова възможност в КТД в институтите за служителите се договаря допълнително пенсионно осигуряване и/или допълнително здравно осигуряване до 60 лева на месец за всеки работник или служител.

Чл. 46. Размерът на фонд СБКО в отделните институти е не по-малко от 3% от фактически начислените разходи за заплати на работещите по трудово правоотношение.

Чл. 47. Работодателите веднъж годишно изготвят отчет за изпълнение на дейностите по СБКО, който представят на СО и за обсъждане на Общото събрание.

Чл. 48. Начинът за изразходването на средствата от фонд СБКО се определя по решение на Общото събрание на работниците и служителите в институтите и не могат да се изземат и използват за други цели ( КТ чл. 293, ал.1 и 2.)

Чл. 49. Работодателите, съгласувано със синдикатите утвърждават списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи.

Чл. 50. Министерство на културата, БАРОК и Синдикатите да съдействат за осигуряване на жилищен или квартирен фонд за нуждите на музикалните институти срещу заплащане на съответен наем.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 51. Работодателят създава условия и съдейства на синдикалните организации в институтите за осъществяване на тяхната дейност. Те им предоставят безвъзмездно за ползване движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални условия, необходими за изпълнение на техните функции.

Чл. 52. По искане на Работодателя при започване на преговорите за сключване на КТД СО в института предоставят информация за действителния брой на членовете си.

ІХ. РЕШАВАНЕ НА ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Чл. 53. При възникване на спорове по настоящия договор страните се задължават да ги уреждат по законовия ред.

Чл. 54. Страните приемат колективните трудови спорове, възникнали в институтите от музикално-сценичните изкуства, да се разрешават чрез:

1. преговори между страните по колективните трудови договори, сключени по места;

2. преговори между страните по колективните трудови договори с участието на националните синдикални структури – страни по договора.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 54. Договореностите в настоящия БКТД по обхват и стойности са минимални условия за договаряне между работодателите и синдикатите в институтите.

Чл. 55. В случай, че в действащите колективни трудови договори в институтите има клаузи, които са с по-малки стойности от тези в този БКТД, се прилага настоящия БКТД до подписването на нов колективен трудов договор в института. Постигнатите по-добри договорености в колективните трудови договори в институтите преди подписването на този БКТД остават в сила.

Чл. 56. Настоящият БКТД влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 57. Страните се задължават да регистрират БКТД в ИА „Главна инспекция по труда”, в седемдневен срок от подписването му.

Чл. 58. В срок от 3 месеца от регистрирането на БКТД във всеки институт задължително трябва да бъде разработен и приет нов Вътрешен правилник за работната заплата.

Чл. 59. Ако по време на действието на БКТД на национално равнище се приемат по-благоприятни договорености от тези в настоящия КТД, то те се прилагат автоматично.

Чл. 60. Страните се задължават да запознаят своите структури със съдържанието на БКТД не по-късно от 15 дни след неговото подписване.

Чл. 61. Измененията и допълненията на този БКТД се извършват след преговори и сключване на допълнителни писмени споразумения. В тези случаи преговорите трябва да започнат в 7-дневен срок.

Чл. 62. При промени в законодателството, касаещи БКТД, страните се задължават да проведат преговори в 7-дневен срок и оформят постигнатите договорености в анекс, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 63. Настоящия БКТД се подписва между страните в 5 (пет) екземпляра – за всяка страна поотделно и е валиден за срок от 2 /две/ години.

ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

БАРОК

Председател: .....................................

/Анастас Попдимитров/

ЗА СИНДИКАТИТЕ:

КНСБ:

НСО „Култура”

Председател........................................

/ Иван Иванов /

СМТДБ

Председател: ......................................

/проф. д-р Петя Бъговска/

 

КТ ”ПОДКРЕПА”

Федерация ”Култура”

Председател : .......................................

/Стефанка Христова/

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА:

Министър: .......................................

/Вежди Рашидов/