Подписан е Колективен трудов договор за служителите в Общинска администрация и Общински духов оркестър - гр. Кюстендил

На 05.01.2012 година кметът на Община Кюстендил Петър Паунов и председателят на РС на КНСБ Яни Георгиев подписаха КТД за работещите по трудов договор в Общинска администрация и музикантите от Общинския духов оркестър с две годишен срок на действие.

При спазване принципите на равнопоставеност, взаимно уважение, конструктивно партньорство, зачитане и съгласуване на интересите с цел предотвратяване на конфликти, работодател и синдикална организация постигат добри договорености, като отделни клаузи имат стойности над нормативно установените.

Договорено е, че работодателят може да вземе решение за закриване на дейности, частична ликвидация, трансформации на длъжности, намаляване обема на работа или други структурни промени, които водят до закриване на работни места, само след като разработи и утвърди нова структура и програма за заетост и ги представи на синдикалните организации за становище.

Страните се споразумяват, че служителите в Общинска администрация и Общински духов оркестър имат право на допълнително материално стимулиране, а при  изпълнение на особено важни задачи е уговорено изплащането на парични или предметни награди - ндивидуални в размер не по-малко от 200 лв. и колективни – минимум 500 лв.

Договорен е по-висок размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит - 1 %, както и до три дни по-голям размер на платения годишен отпуск. По-високо е заплащането за положен извънредния труд. Акцент е поставен и на повишаване на квалификацията на работниците и служителите.

Работодателят е поел ангажимент при финансова възможност да осигурява на работниците и служителите по трудово и служебно правоотношение ваучери за храна в размер до 3 лева на ден. Той изплаща транспортните разноски на пътуващите работници и служители от населено място различно от местоработата им в размер на не по-малко от 85 на сто от стойността на абонаментните карти или билетите. Осигурява се работно облекло в размер до една работна заплата, съгласно възможностите на годишния бюджет. Страните ще проучат условията и възможностите за застраховане и допълнително пенсионно и здравно осигуряване на служителите по трудови правоотношения.

В Кюстендил предстои подписването на колективни трудови договори във всички общински предприятия в които имаме изградени ииндикални организации.