Анри Лурдел, експерт на ЕКП: Сигурната заетост е решението на пенсионните проблеми

Експертът на Европейската конфедерация на профсъюзите по социална защита Анри Лурдел обсъди с представители на КНСБ и КТ „Подкрепа” проблемите на българската пенсионна система, в контекста на „Зелената книга” на Европейската комисия и на предложенията на българското правителство по пенсионната реформа. Лурдел  представлява ЕКП във всички ключови евро институции и работни групи по въпросите на социалната сигурност и закрила.

КНСБ постави твърди условия за участие в преговорите по пенсионната система

    Координационният съвет на КНСБ обсъди предоставения от министъра на труда и социалната политика „Мерки за гарантиране   на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и подобряване адекватността на пенсиите”.  Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров представи пред министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов гласуваната от КС на КНСБ Позиция, която съдържа предварителни условия, само при изпълнението на които КНСБ ще участва в обсъждането на мерки за развитие на реформата в пенсионната система:  
1.    За генерална цел  на модернизирането на пенсионната система да се изведе постигането на коефициент на заместване на дохода от труд минимум 65 на сто от солидарния първи стълб и поне 20-25% от допълнителното осигуряване, чрез подобряване финансовата стабилност на системата в средносрочен и дългосрочен план ;
2.    Категорично преустановяване намаленията на осигурителнитe вноски и провеждане на плавно и постепенно  възстановяване на размерите им до ликвидиране на чистия дефицит на фонд „Пенсии” в ДОО. Установяване на разпределение на  вноските в съотношение 2/3 – 1/3 за работодател и работник и въвеждане на данъчни облекчения, стимулиращи допълнителното и доброволно осигуряване.
  Като първа стъпка, още в 2011 година, да се възстанови 2-процентното намаление, въведено през 2010 г., като 1% е за  осигурителната вноска за фонд „Безработица” на ДОО.
3.    Незабавно криминализиране неплащането на осигурителните вноски за задължителното осигуряване, с цел засилване контрола върху нарушенията на осигурителното законодателство и рязко подобряване събираемостта на вноските.
4.    Възстановяване на правилото, че максималният осигурителен доход е 10 пъти по-висок от минималния.
5.    Въвеждане в Кодекса на труда на забрана за уволнения по инициатива на работодателя на работниците и служителите, на които им остават 3 години до изпълнение на условията за  пенсиониране, освен при тежки дисциплинарни провинения.
6.    Удължаване срока на действие на преходните разпоредби на КСО за ранното пенсиониране на категорийните работници до 2014 година.
    В гласуваната от КС на КНСБ позиция се заявява, че без законовото регламентиране на   и публична политическа  гаранция от страна на всички парламентарно представени политически сили за трайност на нормите, с които посочените мерки се въвеждат,  Конфедерацията няма да води преговори по  условията за достъп до пенсия за осигурителен стаж и възраст и ще премине към организиране на ефективни протестни и стачни действия, за да се противопостави на всяка промяна.

26. май 2010 г.

Възможни изменения и допълнения в Кодекса на труда насочени към предотвратяване порочното натрупване на неползвани платени годишни отпуски и уреждане на заварените случаи на натрупани отпуски до 2010г.

Като отчитаме, че:
 
- години наред проблемите свързани с натрупване на платени годишни отпуски на работещи по трудови и служебни правоотношения не се решават,
 - това натрупване се дължи на несъвършена законодателна уредба и най-вече на задържане на ползването от страна на работодатели, вкл. органи по назначаване,
 - в проблема ”неползвани отпуски”, макар и несъществен „принос” имат и работещи по трудови и служебни правоотношения,
 - предлаганите промени в КТ и Закона за държавния служител (ЗДСл) няма да доведат до кардинално решение на проблемите, а само ще облекчат временно положението;
 - предложението според което натрупаните, заработените права по неползвани отпуски до 2010г. се премахват, нещо което противоречи на Закона за нормативните актове и на логиката на възникване на правото на отпуск;
 - това отнемане на права свързани с натрупаните до 2010г. отпуски ще облагодетелства държавния и местни бюджети и ще обогати незаслужено и „неочаквано” бизнеса за сметка на интересите на работниците и служителите

КНСБ иска размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата

На пресконференция президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов представи вижданията на Изпълнителния комитет на Конфедерацията за участието на синдиката в обществения дебат за устойчивост и модернизация на пенсионната система. Доц. Христов заяви, че Конфедерацията категорично подкрепя архитектурата и модела на пенсионната система - „сигурност чрез многообразие”, заложен със законодателството от 1999 г. и ще отстоява своята подкрепа на солидарния първи стълб и неговата водеща роля при обезпечаване на пенсионна защита на населението. Президентът на КНСБ акцентира, че синдикатът е готов да участва в дебат за модернизация на пенсионната система с ясна цел – размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата (60% от солидарния стълб + 15% от втория стълб).

КНСБ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

На 28.01.2010 г., в централата на КНСБ (пл. Македония 1) ще се проведе разширено заседание на Изпълнителния комитет на Конфедерацията, на което ще бъдат обсъдени оповестените от Министерството на труда и социалната политика предложения за промени в пенсионната система.
Позицията на ИК на КНСБ по този въпрос ще бъде представена от ръководството на Конфедерацията, на Пресконференция от 11.00 ч. в Залата на 11. ет.