500 хил. души не може да са политика само на НПО, те са приоритет и на правителството

  • 01

„Половин милион надомни работници не може да са политика само на една неправителствена организация. Това трябва да е национална политика на правителството.” Това каза председателят на асоциирания член на КНСБ „Сдружение на надомните работници” Виолета Златева на пресконференция на 25 февруари 2012 г. в Централата на КНСБ. Тя отбеляза, че приетият през миналата година Закон за надомните работници не е успял да промени нищо съществено. Работещите в дома си продължават в голямата си част да бъдат с ниско заплащане, непригодни условия на труд, да не са социално и здравно осигурени и да извършват дейността си предимно в сивия сектор.

КНСБ: В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. са заложени противоконституционни норми

КНСБ намира, че в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г. са заложени противоконституционни норми. Това се казва в становището на КНСБ, която бе конституирана като заинтересована страна по Конституционното дело, образувано по искане от 52 народни представители за установяване на противоречие с Конституцията на РБ промените в чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.
Искането визира преходните и заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2012 г., според които от 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете (§6, т. 18а).

След повече от два месеца отсъствие на синдикатите от "Тристранката" днес се проведе ползотворно заседание с всички партньори

В днешното (13.02.2011 г.) заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след няколкомесечно отсъствие отново взе участие и делегацията на КНСБ, водена от президента Пламен Димитров. Конфедерацията възобнови участие в работата на този орган, след среща и разговор с Премиер министъра г-н Бойко Борисов, на която бяха представени и съгласувани мерки и действия за повишаване ефективността и авторитета на тристранното сътрудничество, както и отговорността на всички партньори, участващи в институционализирания тристранен диалог.

Писмо от представители на организациите на социалните партньори до Министър-председателя на Република България с общи предложения за: стабилизиране на осигурителната система

Писмо от представители на организациите на социалните партньори до Министър-председателя на Република България с общи предложения за: стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитието на пенсионната система, както и за промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В края на м. декември 2011 г. и в началото на м. януари 2012 г., бяха проведени две двустранни срещи на представители на организациите на социалните партньори. Участниците в тези срещи приеха с консенсус приложените към настоящето писмо предложения за:
1.Стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система;
2.Промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог.

Работодатели и синдикати предлагат мерки за повишаване ефективността и прозрачността на социалния диалог

  • Picture-009

На 5 януари 2012 г., БСК беше домакин на втория кръг от двустранните преговори между национално представителните работодателски и синдикални организации КНСБ и КТ „Подкрепа” за реформи в пенсионно-осигурителната система и подобряване на социалния диалог.
Участниците в срещата постигнаха съгласие относно необходимостта от промени в Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда и Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество. Промените целят стабилизиране на осигурителната система и подобряване на качеството на социалния диалог в страната и гарантиране, че постигнатите между социалните партньори договорености ще бъдат категорично взети под внимание в хода на законодателния процес.
Съгласуваните между работодатели и синдикати мерки ще бъдат предоставени на вниманието на министър-председателя Бойко Борисов, с предложение за дискусия по тях при избрана от него формат.