Договорените МОД за 2009- Анализ

Средният процент на нарастване на осигурителните доходи, по сравнение с действащите за настоящата година е почти 27 /26,6%/.

Договарянето на МОД за 2009 година за пореден път  демонстрира, че в повечето отрасли и дейности на българската икономика, то е действен и ефикасен управленски инструмент. Социалните партньори  постигнаха споразумения за новите размери на МОД в 45 икономически дейности от всички 73 или в  62%.  Така  чрез договаряне директно се определиха минималните нива на осигуряване за почти милион и половина наети лица.

Средният процент на нарастване на осигурителните доходи, по сравнение с действащите за настоящата година е почти 27 /26,6%/.

Съгласно утвърдените традиционни вече правила за работа на специализираната работна група на равнище МТСП, където са представени всички представителни организации на социалните партньори, постигнатият при договарянето среден ръст на минималните осигурителни прагове се прилага служебно за всички дейности, в които не са постигнати договорености или няма възможност за договаряне поради отсъствие на един или и двамата договорни партньори. По този начин, социалните партньори от 45-те икономически дейности със своите конкретни споразумения на практика определиха новите равнища на минималните осигурителни доходи за 2009 г. във всичките 73 дейности.

           Постигнатото средно равнище на МОД за 2009 г. е 379,35 лв.
           Сравненията с миналогодишното договаряне на МОД показват, че се запазва равнището на договаряне, както по отношение на обхват, така и по отношение на равнище на ръстовете. Сравненията не са напълно перфектни, доколкото има известни различия в класификацията на дейностите, но все пак са съпоставими. През миналата 2007 година договорености бяха постигнати в 47 икономически дейности, т.е. с две повече от колкото през настоящата година. Сред неуспелите да постигнат консенсус по равнищата  понастоящем могат да се посочат две от дейностите в леката промишленост /трикотаж и облекло/.
            Що се отнася до постигнатото нарастване на „праговете”, то в настоящата година ръстът е по-висок – 26,6% от постижението през 2007 г. (24,67%), макар че тогава в отделни дейности имаше твърде високи постижения за някои от категориите персонал /в строителството, в добивната промишленост и др./.
Отчетлив и сериозен е ръстът на средния размер на минималния осигурителен доход постигнат в настоящите преговори по сравнение с миналогодишните. При 292 лв. постигнато равнище през 2007 г. сега  размерът е  379,35 лв. или налице е  повишение с почти 30 на сто.
Длъжни сме да припомним, че при старта на процедурите по договаряне на МОД бе прието решение на ръководните органи  на КНСБ за стремеж към постигане на около 30 процентен ръст. На практика основните членове на КНСБ  са постигнали средно нарастване на МОД от около и над 30 на сто в съответните дейности, както следва:
-         производство на хляб и хлебни изделия 31,5%;
-         производство на кожи и изделия от тях – 29,8% /за 18,6 хил.човека/;
-          всички подотрасли на транспорта са с ръст над 30 на сто /почти 133 хил. осигурени/;
-          строителство на преносни и разпределителни електрически мрежи – 28,9 на сто /над 16 хил човека/;
-          производство на пиво и малц – 34,1 на сто /3 156 чов./;
-          производство и преработка на продукти от птици – 29,4 на сто /4,6 хил.чов./;
-          31,6 на сто е постигнатият ръст в отрасъл търговия и услуги за населението /повече от 342 хил.души/.
Много близко до тези резултати е договореното в петте подотрасъла на машиностроителната дейност - между 25% и 28 % , което се отнася за 8 хил. наети; в електрониката и информатиката – 27,6 % за над 5 хил. човека;  в енергетиката, извън посоченото по-горе за строителството на преносни мрежи,  ръстовете са  24 - 25 на сто, приложими за над 30 хил. човека; почти 25 на сто е ръстът за селското и горското стопанство /над 65 хил. човека/; 23,6 на сто е постигнатото в пощите /20,4 хил. чов./;  почти същото /23,3/ равнище е постигнато в строителството /12,4 хил.наети/, в леенето на метали – 23,1 на сто /почти 5 хиляди човека/. В туризма  резултатът е  22,3 на сто /над 114 хил.човека/; а във въгледобива средният ръст е от 20 на сто /почти 15 хил. работещи/.
Почти във всички споразумения акцентите са поставени върху висококвалифицирания персонал – както ръководен и аналитичен, така и основните работници, в т.ч. операторите на машини и съоръжения. В някои от споразуменията най-високите проценти се отнасят за квалифицираните производствени работници и за операторите на машини и съоръжения. Така, в сектор електроника и информатика при среден ръст от 27,6 на сто за целия персонал, ръстовете в 7 и 8 квалификационна група са съответно 30 и 31 на сто. В строителството – при 23,3 средно, нарастването за посочените две групи основни работници е от 26,2 на сто.
Същият подход са избрали и транспортните отрасли, където при среден процент от около 30 на сто за четирите основни видове транспорт, ръстовете за 7 и 8 група надминават 30 на сто, а в автомобилният транспорт са почти 35 на сто. В кожаро-кожухарската промишленост, при средно нарастване на МОД от 29,8 на сто,  ръстовете в тези две основни групи производствен персонал са 31,5 и 31,1 на сто. При хлебопроизводителите нарастването на  МОД за група 8 - оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж е доста над средното – 35, 6 на сто (при 31,5 средно).
Особено забележима е тази тенденция в договореностите за дейност „Земеделие и горско стопанство”, където средният процент на ръст на МОД е 24,9. Тук ръстът за групи 7 и 8, т.е за квалифицираните производствени работници и за операторите на машини и съоръжения е 30,7 на сто. Този процес започна още при миналогодишното договаряне и в сегашните резултати много добре се откроява стремежът да се даде акцент на квалифицирания персонал, на основните производствени работници, които по численост са  практически масовите за отделните предприятия.
 Това, по наша оценка е добър подход, той е в интерес  и на работодателите, т.е. на предприятията и безспорно формира определени тенденции, които не могат да не се отразят и при договарянето на заплатите. Впрочем, голяма част от споразуменията по МОД се очаква да бъдат оформени в текущото колективно договаряне по отрасли и предприятия като минимални заплати за съответните категории персонал. Там където договарянето на КТД предхождаше или беше едновременно с договарянето на МОД вече има такива договорености. КНСБ ще обобщи информацията точно по този въпрос, но още от сега може да се каже, че  има налице такива факти – леене на метали в машиностроенето, производство на метални изделия, производство на машини и оборудване, производство на турбини и двигатели, производство на транспортни средства и др.
Както се вижда и като цяло и в детайли постигнатото от синдикатите, /защото безспорно е че  активната страна в този процес винаги сме били ние/ трябва да бъде оценено подобаващо.