Изменени са правилата и реда за социално подпомагане

Със свое Постановление № 154 от 26 юни тази година Министерският съвет утвърди изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Една немалка част от тях са с цел по-добра редакция и прецизиране на текстове, с оглед придобития от практиката опит и за отразяване на терминологични и други промени, произтичащи от други нормативни актове. Но заедно с тях са направени и същностни съдържателни изменения и допълнения както в действащата технология на социалното подпомагане, така и в обхвата на социалните услуги - предмет на тази широкоспектърна държавна и обществена дейност.
Ще запознаем нашите читатели с по-съществените изменения, които са от значение както за придобиване и консумиране на права по линия на социалното подпомагане, така и за формированията, които осъществяват дейности по социалното подпомагане, в т.ч. социалните услуги.

С промени в чл. 10 на действащия Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане се прецизира нормативната уредба на допълнителните изисквания, свързани с правото на месечни парични помощи. Досегашната възможност (ал. 2) наличието на собствено жилище да не се явява пречка за придобиване правото на месечни социални помощи, в случаите когато в него живее лице с трайно намалена работоспособност 50 и повече на сто, и когато жилището не е източник на допълнителни доходи, се ограничава единствено, до случаите когато това жилище е единствено. Наред с това, въвежда се нова ал. 5, с която изискването безработните лица, които кандидатстват за месечни парични помощи, да са регистрирани в съответната Дирекция “Бюро по труда” поне 6 месеца и да не са отказвали предлаганата им работа или курсове за квалификация се модифицира за лица, които са били жертви на трафик. За тях ще се изисква регистрация в 3-месечен срок след прекратяване на престоя им в приютите за временно настаняване или след окончателното приключване на производството по Закона за борба с трафика на хора, както и да не са отказали съдействие на компетентните български власти за изясняване на обстоятелствата по въвличането им в трафик на хора.
Известно прецизиране има и по отношение правото на безплатно пътуване на хората с увреждания над 70 на сто и многодетните майки. В разпоредбата на новосъздадената ал. 2 на чл. 20 от правилника се установява, че разходите за това право на посочените лица ще се възстановяват въз основа на молбата-декларация за отпускане на социални помощи (чл. 26 ППЗСП), която следва да бъде представена в едномесечен срок от датата на осъщественото пътуване, като към нея следва да се представят използваните билети, както и предварително издаденото от съответната дирекция удостоверение, в което превозвачът следва да е отразил извършеното пътуване. Запазва се текстът на досегашната ал. 2 на чл. 20, вече като ал. 3, съгласно която редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния транспорт по линия на социалното подпомагане се определя от наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта.
С Постановление № 154 Министерският съвет подобрява редакцията и реда на разпоредбите, които касаят измененията, спирането и възобновяването на социалните помощи. В нова ал. 3 на чл. 32 се въвежда изискване към администрацията на социалното подпомагане всяка промяна в обстоятелствата, която е повод за изменение, спиране или възобновяване на социалната помощ, да се отразява в допълнителен анкетен лист на лицата или семействата.
Въвеждат се в правилника и нови норми относно реда на действие при сигнали за недобросъвестно получаване или нецелево използване на социални помощи. Това е направено с разпоредбите в новия чл. 35а. Според тези текстове при получаване на писмен сигнал за недобросъвестност, в 7-дневен срок директорът на съответната дирекция “Социално подпомагане” трябва да издаде заповед за проверка. Резултатите от проверката се регистрират в констативен протокол в два екземпляра, единият от които се връчва на проверяваното лице също в 7-дневен срок. В тридневен срок от връчването на екземпляр от констативния протокол заинтересованото лице има право да представи писмени възражения пред директора на ДСП. Какво обаче се случва по-нататък и как приключват тези случаи, Министерският съвет не е доизяснил в текстовете на новия чл. 35а. Логичният завършек тук е прилагането на общия ред на Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане както за произнасяне на съответния директор, така и за правото на обжалване на лицата.
По този повод е и новосъздадената разпоредба чл. 33а, където изрично е вписано правото и задължението на директора на ДСП или упълномощено от него длъжностно лица в дирекцията със заповед да се лишават от социални помощи лицата, които са недобросъвестни при получаването на помощи или пък ги използват нецелево.
Актуализирани и осъвременени са видовете социални услуги, установени и пояснени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Така с допълнения в чл. 36, ал. 2 се въвеждат три нови социални услуги: звено “Майка и бебе”, център за обществена подкрепа и център за работа с деца на улицата. Какво представлява всяка една от тези услуги е посочено в измененията и допълненията на допълнителната разпоредба на правилника. Звено “Майка и бебе” е услуга, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си; Центърът за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, на насилието и на отпадането от училище, както и за деинституционализация и реинтеграция на деца; Центърът за работа с деца на улицата също е комплекс от социални услуги, свързани с превенцията на попадането на деца на улицата, отпадането им от училище, за семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиени услуги и др. подобни.
С обсъжданите изменения и допълнения в ППЗСП е прецизиран и осъвременен редът за вписване в регистъра на лицата (физически и юридически), които осъществяват социални услуги, както и този за заличаването им. Въведено е задължение заличените да върнат в Агенцията за социално подпомагане издаденото им при регистрацията удостоверение.
Известни изменения са направени и в реда за определяне на подоходния тест във връзка с правото на социално подпомагане (т. 10 от § 1, ал. 1 на Допълнителната разпоредба). Те са преобладаващо редакционни. Същностна промяна е изваждането на еднократната целева помощ за първокласници, предоставяна по реда на чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца от доходите, които се взимат предвид при преценката на правото на социални помощи.

Ася ГОНЕВА, изпълнителен секретар на КНСБ