В Софийския университет се проведе конференция за осигурителната система

  • 01

Президентът на КНСБ Пламен Димитров взе участие в научно-практическа конференция на тема: „Осигурителна ли е българската осигурителна система“, която се състоя на 26 октомври 2015 г. в сградата на Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

В работната дискусия се включиха - Васил Мръчков - доктор хонорис кауза на СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. д-р Емил Мингов от СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. д-р Красимира Средкова - СУ „Св. Кл. Охридски“, доц. д-р Ивайло Стайков - Нов български университет, Добринка Бонева - МТСП, д-р Паунита Петрова - КТ „Подкрепа“, ас. Албена Великова, СУ „Св. Кл. Охридски“, Христина Митрева, консултант по социално осигуряване към КНСБ и други.
Лидерът на Конфедерацията Пламен Димитров разгледа системите на осигуряването като цяло и в частност във фокуса на държавното обществено осигуряване и обърна внимание на международните актове като ангажимент на държавата за обхват и ниво на защита, както и финансирането и осигуреността (препоръка №202 на Международната организация на труда от 2012 г.). Те се основават на принципите на солидарност и справедливост на предоставяне на правата като част от механизма за осигурителност (адекватност) на системата.
Президентът на КНСБ говори и за  съотношението между индивидуалното спестяване  и колективното осигуряване като допълващи се, а не заместващи се фактори.