Позиция относно новия ред на изплащане на обезщетенията по неработоспособност - Вторник, 3-6-2007

Ръководството на КНСБ е силно разтревожено от ситуацията около изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и трудностите, пред които се изправят работниците и служителите при получаването на това обезщетение. Изразявайки своята загриженост по този проблем намираме за нужно да заявим следното:
Новото законодателно решение предвижда отговорности не...

Ръководството на КНСБ е силно разтревожено от ситуацията около изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и трудностите, пред които се изправят работниците и служителите при получаването на това обезщетение. Изразявайки своята загриженост по този проблем намираме за нужно да заявим следното:
Новото законодателно решение предвижда отговорности не само за осигурителната система, но за всички органи и институции, които имат отношение към установяването и документирането на временната неработоспособност, а след това и по реализиране правото на обезщетение от страна на работниците и служителите. Ето защо КНСБ като организация изразяваща техните интереси счита, че е в правото си да предяви взискателност за съобразяване с нормативните изисквания на действията и поведението на всички звена по веригата, в т.ч. на самите работници и служители, колкото се отнася до представянето на болничните листове и разкриването на съответните банкови сметки и карти от тях.
Органите от всички нива на медицинската експертиза като първо звено в технологичната верига по установяването на неработоспособността до голяма степен предрешават възможностите за коректно и своевременно обработване на издаваните от тях документи и изплащането на съответните обезщетения. Поради това КНСБ апелира към работещите в тази дейност медицински специалисти да следват стриктно нормативните изисквания, да се произнасят експедитивно и в рамките на своите правомощия, и не на последно място да отделят повече внимание на оформлението и атрибутите на издаваните от тях болнични листа.
Особено отговорна в този процес остава ролята на работодателите и техните екипи, които съгласно нормативните изисквания са длъжни да проверяват оформлението на болничните листа и да предоставят в съответните срокове всички необходими изходни данни, за да може органите по осигуряването да изплащат обезщетенията във възможно най-краткия срок. КНСБ привлича вниманието на всички работодателски организации за наличието на случаи на ненавременно подаване на информацията за осигурените лица и за неточна и некоректна информация. Наред с това, в условията на новите нормативни изисквания от 01.01. т.г. относно дължимите вноски се заражда тенденция за осчетоводяване на работните заплати в последния ден от месеца, в резултат на което и болничните листове на работниците и служителите се обработват и представят в осигурителните органи със закъснение. Ако тези недопустими практики продължат рискът за навременното изплащане на обезщетенията за неработоспособност се увеличава.
В процеса на директно изплащане на обезщетенията за неработоспособност от осигурителната институция на работниците и служителите сериозна е ролята на Националната агенция по приходите. Нейните роля и отговорности по събирането на вноските и информацията за осигурените лица и особено за контрола върху поведението на работодателите-осигурители със сигурност силно могат да повлияят за подобряване гаранциите за правата на работниците и служителите. Ето защо ръководството на КНСБ настоява НАП да засили вниманието си и да интензифицира контрола, свързан с подаване на данните за осигурените лица и с навременното начисляване и осчетоводяване на работните заплати.
Териториалните структури на Националния осигурителен институт следва да създадат максимално гъвкава и ефективна организация, с оглед на изплащането на дължимите обезщетения в първия възможен момент и без изчакване на крайните нормативни срокове. С оглед създаването на по-широки възможности за личната информираност на осигурените лица, относно движението и обработката на болничните им листа, КНСБ очаква ръководството на НОИ да ускори изграждането на електронен продукт за личен достъп на осигурените лица до тези данни.
Отправяйки апел за повишаване отговорността, експедитивността и контрола към всички органи и институции, които имат отношение към реализирането правото на обезщетение при временна неработоспособност, ръководството на КНСБ предупреждава, че ако в срок до края на полугодието не се изгладят трудностите и не се ликвидират проблемите, препятстващи навременното изплащане на паричните обезщетения, синдикатът ще организира национална кампания за възстановяване на изплащането чрез работодателите-осигурители.