Обсъждат проблемите пред детското и училищно здравеопазване

Кръгла маса на тема: „Проблеми  пред  детското  и   училищно здравеопазване в България. Предизвикателства пред синдикатите” се провежда днес, 29 октомври, в зала „Марица” на хотел „Родина”.

Мероприятието е по инициатива на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ (ФСЗ-КНСБ) с председател д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ. Във форума участват депутати от Комисията по здравеопазване към Народното събрание, представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, МТСП, Общинските власти в България, Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/ и други институции и организации.

Участват още професионалисти по здравни грижи, работещи в сферата на детското и училищно здравеопазване (Детски ясли, обединени детски заведения, целодневни детски градини, кухни за детско хранене, училищни здравни кабинети други), от териториалните структури на ФСЗ-КНСБ, директори на детски заведения и други.
В рамките на кръглата маса се обсъждат основните проблеми за работещите в сферата на детското и училищно здравеопазване:
1. Трудовите възнаграждения на работещите в сферата на детското и училищно здравеопазване;
2. Необходимостта от промяна в съществуващата нормативна уредба, засягаща дейността и устройството на детските и здравни заведения към тях; както и труда на работещите
3. Подобряване условията на труд на работещите;
4. Необходимост от създаването на адекватни програми за квалификация и преквалификация;
5. Кадровия дефицит и мотивацията на младите кадри за навлизане в системата

Целта на дискусията е постигане на баланс между интересите на партньорите и осигуряването на обществена подкрепа за решаване на съществуващите проблеми.

След приключване на кръглата маса ще се проведе пресконференция от 13.30 ч.