Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита

От началото на 2013г. КНСБ усъвършенства системата за индивидуална защита на своите членове като стартира нов Фонд  за подпомагане на работници и служители, членове на КНСБ за процесуалното им представителство пред съд. Основната цел на фонда е да подпомага финансово своите членове, когато те са незаконно уволнени или са им наложени несправедливи дисциплинарни наказания. Правната защита се осъществява от представителите на доверената адвокатура към КНСБ, съобразно разпоредбите на Закона за адвокатурата. Размерът на отпусканата от Фонда сума е не по-голям от минималния размер на възнаграждението, за адвокат за съответните искове съобразно Наредба №1/9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Особеното при фонда е че след успешно приключване на съдебните дела направените разходи се възстановяват за да се даде възможност и на други синдикални членове да ползват неговите услуги при необходимост.
Работата на Фонда се урежда с правила.

Кои имат право да ползват Фонда?
Право да кандидатстват, респ. да получат средства, съобразно Правилата, имат само членове на КНСБ, чиято продължителност на членството в съответната организация е не по-малко от 1 година, преди настъпването на трудовия спор. Тези лица могат да получат подпомагане, ако са платили членския си внос към момента на искането за отпускане на помощ.

Ако желаете да станете член на КНСБ, можете да попълните заявление, с което да се  присъедините към синдикалната организация в предприятието или учреждението, където работите. При положение, че не съществува синдикална организация имате възможност за индивидуално членство при нас. За целта попълнете заявка за индивидуално членство. Индивидуалното членство Ви дава правото да получавате  трудово-правни и социално осигурителни консултации за вашите права, както и Ви осигурява пълноправен достъп до фондовете на КНСБ. Допълнителни въпроси за членството в КНСБ  можете да поставите ТУК


В кои случаи се задейства фонда?
Фондът е предназначен да се задвижва в случаите, когато член на синдиката в своето трудово правоотношение е в една от следните хипотези, които предполагат съдебно решение относно:

  1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, както и възстановяване на заеманата длъжност (искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ).
  2. наложено дисциплинарно наказание.
  3. съдебни спорове по Закона за защита от дискриминация, относно упражняване правото на труд.
  4. спорове по чл. 121 от Закона за държавния служител, относно прекратяване на служебното правоотношение.


Както се вижда от изброяването, на този етап Фонда предвижда подпомагане по ограничен вид спорове и неоценяеми искове. Правилата не допускат подпомагане по оценяеми искове, напр. обезщетения: неизплатени суми, представляващи трудово възнаграждение. Повече информация вижте тук

Как функционира фонда?
По всяко постъпило и регистрирано в Регистъра на ЦБПЗ заявление, се образува преписка с пореден номер за съответната година. Въз основа на  заявлението и приложените документи към него, вкл. мнението на основния член, както и въз основа на второ правно мнение, относно евентуалния изход от спора, ЦБПЗ, се произнася в кратък срок с решение, чрез което определя размерът на предоставената сума, начинът на отпускането им, съобразно предвидените в Правилата условия и ред, или отказва отпускане на средства, съобразно предвидените в Правилата възможности за това. При съмнения, относно съдебното решение, ЦБПЗ може да реши средствата да бъдат отпуснати, но изплатени след приключване на делото на втора инстанция, ако е в полза на заявителя, или  след като съдебното решение е влязло в сила.

Отпуснатите с решението средства се разпореждат от Президента на КНСБ за изплащане, (превеждане) по декларирана от лицето негова банкова сметка.

Как мога да се обърна към фонда за помощ?
Чрез Правилата е създаден процедурен ред, който следва да се спазва от заинтересованите лица – членове на КНСБ, както и от съответните синдикални органи, с оглед на последователното развитие на процедурата, водеща до окончателно решение на Централното бюро за правна защита за отпускане (или отказ) на съответната сума. Всяка стъпка от процедурният ред е съпроводена и с попълване на определени писмени образци, чрез които се документират отделните стъпки и процедурата като цяло. Повече информация може да намерите тук.

Какво трябва да направя?
За да се задвижи процедурата, синдикалния член трябва да се попълни Заявление. Необходимо е да се представи и Удостоверение попълнено от председателя синдикалната организация, в която се членува. С оглед гарантиране възвръщаемостта на отпуснатите средства, при определени в Правилата случаи, заинтересованото лице следва да попълни и предостави и запис на заповед за отпуснатата му сума (3.6.Запис на заповед). Двата документа се представят в Регионалния съвет на КНСБ.
Към тях се добавят  мнение от доверен на синдиката адвокат, ксерокс-копия от документи, които имат значение за претендираното право и би следвало да се приложат при предявяване на спора пред компетентната институция както и писмено уверение от заявителя, че е запознат с условията при които се отпускат и следва да бъдат възстановени  средствата, както и номера на банковата си сметка, по която иска да му бъде преведена сумата.
Така комлектованите документи се изпращат в Централното бюро за правна защита и се изчаква неговото решение.

Какво е това тристранно споразумение?
Правилата предвиждат сключване на тристранно споразумение (3.5.Споразумение по чл.24.), с определено съдържание, между синдикалния член – заявител, доверения адвокат, който ще представлява лицето по спора в съда и съответното РС на КНСБ, представлявано от неговия председател. В чл. 25 от Правилата е посочено и уредено съдържанието на споразумението, т.е. коя страна по него, какви ангажименти поема чрез него. Споразумението се подписва в 3 екземпляра, след като е взето решението за отпускане на средства от ЦБПЗ, но преди да бъде преведена сумата по сметката на лицето.

Може ли фонда да ми откаже съдействие?

Отказ може да бъде направен, когато на базата на документите, приложени към заявлението, правните мнения и общата оценка по случая, се прецени, че евентуален иск срещу съответния ответник, би бил неоснователен или недопустим и няма да бъде съпроводен с уважително решение на съда.

Контакти:

Чавдар Христов
Вицепрезидент на КНСБ
"Правна закрила, социално партньорство и КТД"
София, пл. Македония 1, ет.8
+359 4010 575
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.