Проект „Обществени трапезарии” - 2012 г./ 2013г.

В продължение на повече от 10 години, КНСБ осъществява благородната си инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица. Целта е през тежкия зимен период да се осигури подкрепа на най-уязвимите групи от населението, на територията на общините, в които проектът работи.

 

КНСБ, съвместно със СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.” ще продължи да организира обществени трапезарии през периода 01.10.2012 г. – 30.04.2013 г., в 10 населени места на територията на страната. В работните дни на посочения период 199 човека ще получават топъл обяд.

Финансирането по проекта се осигурява от Министерство на труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила”.

Обществени трапезарии са разкрити в следните общини:

Община Батак, област Пазарджик; община Асеновград, област Пловдив; община Карлово, област Пловдив; община Тутракан, област Силистра; община Нова Загора, област Сливен; община Рудозем, област Смолян; община Димитровград, област Хасково; община Харманли, област Хасково; община Шумен, област Шумен; община Велики Преслав, област Шумен.

Постоянно действащи комисии, сформирани със Заповед на Председателя на УС на СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м.” ще извършват подбор на бенефициентите от следните целеви групи:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни лица.

Регионалните съвети  на КНСБ, съвместно с  Дирекциите „Социално подпомагане” съдействат при определянето на членовете на комисиите, подбора на крайните бенефициенти, организацията и осъществяването на социалната услуга.

Проектът осигурява  помощ и подкрепа при издръжката на уязвими лица и техните семейства или домакинства. Допринася за физическото оцеляване на лица, чийто минимални доходи са недостатъчни да покрият потребности от жизнено важно значение – храна, лекарства, отопление (осветление) и др. консумативи.

В резултат на дейностите по проект „Обществени трапезарии” са създадени реални условия за предотвратяване на риска от глад и недохранване на уязвимите и рискови групи в общините, в които проектът работи. За трудно подвижните и болните на легло бенефициенти е осигурен транспорт за предоставяне на услугата по домовете.

С осъществяването на дейностите по проекта се осъществява социална интеграция на хора в неравностойно положение, които се чувстват поласкани от факта, че не са забравени. Не на последно място повишава се доверието на хората към държавата, синдикатите и неправителствените организации, които осигуряват реализацията на проекта.

 

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ:
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА СНЦ „БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД
ПРОФ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, Д.М.”