КНСБ: В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. са заложени противоконституционни норми

КНСБ намира, че в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г. са заложени противоконституционни норми. Това се казва в становището на КНСБ, която бе конституирана като заинтересована страна по Конституционното дело, образувано по искане от 52 народни представители за установяване на противоречие с Конституцията на РБ промените в чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.
Искането визира преходните и заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2012 г., според които от 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете (§6, т. 18а).

Аргументите, които КНСБ намира за допустими при разглеждането на казуса, се отнасят до нарушаване на задължителни изисквания в законодателството относно предварителното съгласуване и консултиране на подобни промени със социалните партньори (чл. 2, 3 и следващи от КТ), неспазване на изрични изисквания относно законодателния процес на конституционни норми (чл. 88), както и на Закона за нормативните актове (чл. чл. 3 и 10).
Според КНСБ посочените нарушения обосновават съмненията за конституционосъобразността и допустимостта на процесната норма. Конфедерацията отбелязва още, че това е една от основните причини за грандиозния протест на трудещите се от 30 ноември 2011 г. и за оттеглянето на КНСБ и КТ „Подкрепа” от институцията за осъществяване на тристранния диалог – Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Виждането на КНСБ е, че народните представители би трябвало да упражняват своето конституционно право на законодателна инициатива в строго съответствие с изискванията на нормите на Конституцията и законите на страната. Синдикатът се позовава и на подобно становище, изразено от Конституционният съд в предходни решения. Конфедерацията намира, че измененията в процесната норма трудно биха могли да се впишат в гласуваната на първо четене принципна рамка и обхват на ЗБДОО 2012 г.

Заедно с това КНСБ смята, че препоръката на Съвета на ЕС България „Да изпълни действията, договорени със социалните партньори по провежданата понастоящем реформа на пенсионната система, да ускори някои от ключовите й мерки, които биха спомогнали за повишаване на действителната възраст за пенсиониране и намаляване на ранното напускане на трудовия пазар като постепенното увеличаване на продължителността на социалното осигуряване, както и да с засили мерките за улесняване на възрастните работници да остават по-дълго на работа” се интерпретира некоректно и не насочва към неоснователно увеличаване на пенсионната възраст. Вместо това тази препоръка трябва да се разглежда като ангажиране на правителството за създаване на достатъчно подходящи условия за качествена заетост на хората в напреднала и близка до пенсионната възраст, както и възможности за навлизане на младежите в пазара на труда възможно най-рано.