След повече от два месеца отсъствие на синдикатите от "Тристранката" днес се проведе ползотворно заседание с всички партньори

В днешното (13.02.2011 г.) заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след няколкомесечно отсъствие отново взе участие и делегацията на КНСБ, водена от президента Пламен Димитров. Конфедерацията възобнови участие в работата на този орган, след среща и разговор с Премиер министъра г-н Бойко Борисов, на която бяха представени и съгласувани мерки и действия за повишаване ефективността и авторитета на тристранното сътрудничество, както и отговорността на всички партньори, участващи в институционализирания тристранен диалог.

На заседанието бяха разгледани предварително изпратените съвместни предложения на работодатели и синдикати за по-нататъшно усъвършенстване на пенсионната система и осигуряването за пенсия, както и предложенията за усъвършенстване работата на институцията на тристранното сътрудничество, в т.ч. правилата за свикване и провеждане на заседанията на НСТС и комисиите, реда за информиране на Правителството, относно позициите на партньорите и решенията на съвета, ангажиране на партньорите с функционирането на секретарията на НСТС, както и подобряване взаимодействието с Парламента, неговите комисии и отделните депутати. По посочените теми бе изразено общо съгласие на всички участници за важността на повдигнатите проблеми и необходимостта от подобряване на нормативните решения в тези сфери. В тази връзка се взеха решения предложенията на синдикатите и работодателите по проблемите на осигуряването и пенсионната система да се насочат към специализираната Комисия по осигурителни отношения, а предложенията по регламента и правилата за сътрудничество и диалог в рамките на НСТС – към Комисията по законодателството. В рамките на тези експертни комисии ще бъдат подготвени конкретни предложения за нормативни текстове,  които в непродължителен срок ще се върнат за разглеждане в НСТС.

На същото заседание бяха разгледани и подзаконови актове, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се конкретизират промените в законодателството, направени в края на миналата година. Въпреки, че КНСБ има принципни възражения срещу промените, касаещи удължените периоди за изчисляване на краткосрочните обезщетения и утежнените условия за достъп до пенсия, все пак бяха направени някои конкретни предложения по текстове главно в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и те бяха възприети – отпадна текстът, с който се доразвива дискриминационният по оценка на КНСБ законов текст за прилагане на коефициент 1,2 тежест на всяка година осигурителен стаж от 01.01. 2017 г. само за новите пенсии, както и текст, който допускаше пенсии да се изплащат от всевъзможни платежни институции, извън пощите и банките, както е в момента.

Според делегацията на КНСБ,  днешното заседание на НСТС беше ползотворно и взетите решения съответстват на очакванията на синдиката и са в положителна посока.