Писмо от представители на организациите на социалните партньори до Министър-председателя на Република България с общи предложения за: стабилизиране на осигурителната система

Писмо от представители на организациите на социалните партньори до Министър-председателя на Република България с общи предложения за: стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитието на пенсионната система, както и за промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В края на м. декември 2011 г. и в началото на м. януари 2012 г., бяха проведени две двустранни срещи на представители на организациите на социалните партньори. Участниците в тези срещи приеха с консенсус приложените към настоящето писмо предложения за:
1.Стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система;
2.Промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог.

По решение на участниците в двустранните срещи, отправяме предложение за тяхното обсъждане в допълнително съгласуван формат, за предприемане на съответни промени в законодателството и подзаконовата нормативна уредба.
Бихме искали да Ви информираме, че предстои да бъдат обсъдени и предложения  на социалните партньори  относно:
1.Промени в Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество;
2.Промени в законодателството, разработени от социалните партньори при изпълнение на проекти по ОП Развитие на човешките ресурси.

Подготвените проекти за изменения и допълнения в закони и подзаконови нормативни актове ще Ви бъдат представени като общи или като самостоятелни предложения на разработилите ги организации, с оглед тяхното обсъждане и включване по целесъобразност в законодателната програма на МС, включително и като предложения за законодателни промени до Народното събрание.

Приложение: съгласно текста.


С УВАЖЕНИЕ,

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ

Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
КТ „ПОДКРЕПА”

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗП. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК


ВАНЯ ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДТАЛ НА
БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

ОГНЯН ДОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ

ТЕОДОР ДЕЧЕВПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССИ