КНСБ постави твърди условия за участие в преговорите по пенсионната система

    Координационният съвет на КНСБ обсъди предоставения от министъра на труда и социалната политика „Мерки за гарантиране   на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и подобряване адекватността на пенсиите”.  Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров представи пред министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов гласуваната от КС на КНСБ Позиция, която съдържа предварителни условия, само при изпълнението на които КНСБ ще участва в обсъждането на мерки за развитие на реформата в пенсионната система:  
1.    За генерална цел  на модернизирането на пенсионната система да се изведе постигането на коефициент на заместване на дохода от труд минимум 65 на сто от солидарния първи стълб и поне 20-25% от допълнителното осигуряване, чрез подобряване финансовата стабилност на системата в средносрочен и дългосрочен план ;
2.    Категорично преустановяване намаленията на осигурителнитe вноски и провеждане на плавно и постепенно  възстановяване на размерите им до ликвидиране на чистия дефицит на фонд „Пенсии” в ДОО. Установяване на разпределение на  вноските в съотношение 2/3 – 1/3 за работодател и работник и въвеждане на данъчни облекчения, стимулиращи допълнителното и доброволно осигуряване.
  Като първа стъпка, още в 2011 година, да се възстанови 2-процентното намаление, въведено през 2010 г., като 1% е за  осигурителната вноска за фонд „Безработица” на ДОО.
3.    Незабавно криминализиране неплащането на осигурителните вноски за задължителното осигуряване, с цел засилване контрола върху нарушенията на осигурителното законодателство и рязко подобряване събираемостта на вноските.
4.    Възстановяване на правилото, че максималният осигурителен доход е 10 пъти по-висок от минималния.
5.    Въвеждане в Кодекса на труда на забрана за уволнения по инициатива на работодателя на работниците и служителите, на които им остават 3 години до изпълнение на условията за  пенсиониране, освен при тежки дисциплинарни провинения.
6.    Удължаване срока на действие на преходните разпоредби на КСО за ранното пенсиониране на категорийните работници до 2014 година.
    В гласуваната от КС на КНСБ позиция се заявява, че без законовото регламентиране на   и публична политическа  гаранция от страна на всички парламентарно представени политически сили за трайност на нормите, с които посочените мерки се въвеждат,  Конфедерацията няма да води преговори по  условията за достъп до пенсия за осигурителен стаж и възраст и ще премине към организиране на ефективни протестни и стачни действия, за да се противопостави на всяка промяна.

26. май 2010 г.