Възможни изменения и допълнения в Кодекса на труда насочени към предотвратяване порочното натрупване на неползвани платени годишни отпуски и уреждане на заварените случаи на натрупани отпуски до 2010г.

Като отчитаме, че:
 
- години наред проблемите свързани с натрупване на платени годишни отпуски на работещи по трудови и служебни правоотношения не се решават,
 - това натрупване се дължи на несъвършена законодателна уредба и най-вече на задържане на ползването от страна на работодатели, вкл. органи по назначаване,
 - в проблема ”неползвани отпуски”, макар и несъществен „принос” имат и работещи по трудови и служебни правоотношения,
 - предлаганите промени в КТ и Закона за държавния служител (ЗДСл) няма да доведат до кардинално решение на проблемите, а само ще облекчат временно положението;
 - предложението според което натрупаните, заработените права по неползвани отпуски до 2010г. се премахват, нещо което противоречи на Закона за нормативните актове и на логиката на възникване на правото на отпуск;
 - това отнемане на права свързани с натрупаните до 2010г. отпуски ще облагодетелства държавния и местни бюджети и ще обогати незаслужено и „неочаквано” бизнеса за сметка на интересите на работниците и служителите

И с цел да се потърси окончателно и справедливо решение на кръга от проблеми предлагаме, като основа за дебат няколко текста за изменение и допълнения на КТ с оглед преодоляване на проблемите с натрупанването на неползвани отпуски и натрупаните неползвани отпуски за годините преди 2010г. реципрочни текстове могат да се създадат и с оглед изменението и допълнението на ЗДСл.

От правно-организационна и техническа страна вероятно предлаганите текстове не са съвършени, но дават израз на разбирането ни за възможни ефективни решения.

Задължение и начин за ползване.

Чл.172
ал.1 Работникът или служителят е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
ал.2 Работодателят е длъжен да разреши и обезпечи ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя до края на годината, за която се полага,освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 КТ.
ал.3 Платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части, от които най-малко половината се ползва наведнъж през календарната година, за която се полага отпускът.

Ред за ползване

Чл.173
ал.1
Ежегодно до края на месец февруари работодателят подготвя график за ползването на платения отпуск като взема мнението на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите. Изменения в утвърдения график могат да се правят по изключение след подадена молба от работника или служителя до работодателя.
ал.2 На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 154.
ал.3 Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет по предложение на официалното ръководство на съответното вероизповедание.
ал.4 Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя след писмено разрешение от работодателя.
ал.5 Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане/съгласие:
1. по време на престой повече от 5 работни дни;
2. при едновременно ползване на отпуска от всички работници или служители, уредено в нормативен акт, КТД или Правилника за вътрешния трудов ред;
3. в случай, че работникът или служителят не е поискал отпуска по до 5 дни от определената по графика дата за начало на ползването му.

Отлагане на ползването.

Чл.176
ал.1
Ползуването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година:
1. от работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 172, ал. 4, изречение трето;
2. от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово писмено искане със съгласието на работодателя.
ал.2 Когато отпускът е отложен до края на календарната година, за която се отнася, работодателят разпорежда ползването с писмен акт:
1. за отпуските по чл.176,ал.1,т.1, както и в случаите на уважено от работодателя искане от работника не по-късно от края на следващата година.
2. при ползване на друг вид платен отпуск – не по-късно от края на следващата година или на годината, в която отпускът изтича.
ал.3 Когато работодателят не е издал акта по ал.2 работникът или служителят сам определя времето на ползването и уведомява писмено работодателя затова.
ал.4 Неизползуваният размер на платения годишен отпуск се погасява след изтичане на 3 години от годината, за която се полага. Това правило се прилага и когато платения годишен отпуск е отложен по реда и условията на предходните алинеи.

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Чл.224
ал.1
При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж за текущата календарна година и за предходните, но за не повече от 3 години, за които правото на платен годишен отпуск не е погасено по давност.

Преходни и заключителни разпоредби.

§1. Заварените случай на неползвани платени годишни отпуски, натрупани до 2010г. се решават както следва:
ал.1 Неползваните отпуски натрупаните до 2010г. отпуски се ползват до края на 2011г. с писмено уведомление от работника или служителя до работодателя наведнъж или на части.
ал.2 До края на 2011г. при прекратяване на трудови правоотношение обезщетение по чл.224, ал.1 КТ се изплаща за пълния размер на неползваните отпуски натрупани до 2010г.
§2. С изключение на § 1 законът влиза в сила считано от 01.01.2011г.

Настоящото е приложение към становището на КНСБ по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда внесен за обсъждане в НСТС на 19 април 2010г.

април 2010г.