КНСБ иска размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата

На пресконференция президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов представи вижданията на Изпълнителния комитет на Конфедерацията за участието на синдиката в обществения дебат за устойчивост и модернизация на пенсионната система. Доц. Христов заяви, че Конфедерацията категорично подкрепя архитектурата и модела на пенсионната система - „сигурност чрез многообразие”, заложен със законодателството от 1999 г. и ще отстоява своята подкрепа на солидарния първи стълб и неговата водеща роля при обезпечаване на пенсионна защита на населението. Президентът на КНСБ акцентира, че синдикатът е готов да участва в дебат за модернизация на пенсионната система с ясна цел – размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата (60% от солидарния стълб + 15% от втория стълб).
УЧАСТИЕ НА КНСБ В
ОБЩЕСТВЕНИЯ ДЕБАТ ЗА  ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА
УСТОЙЧИВОСТ И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

      По представените предложения на министър Младенов за устойчивост и модернизация на пенсионната система, ИК на КНСБ  реши:
      КНСБ да участва активно в обществения дебат по промените в  пенсионната система, като отстоява своите позиции и се бори за разумен и справедлив баланс между финансова и социална устойчивост в мерките, които следва да се предприемат, с оглед тежките  предизвикателства пред пенсионната ни система.
      Конфедерацията категорично подкрепя архитектурата и модела на пенсионната система - „сигурност чрез многообразие”, заложен със законодателството от 1999 г. и ще отстоява своята подкрепа на солидарния първи стълб и неговата водеща роля при обезпечаване на пенсионна защита на населението.
       КНСБ е готова да участва в дебат за модернизация на пенсионната система с ясна цел – размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата (60% от солидарния стълб + 15% от втория стълб).
- Крайно негативно е влиянието на едностранните политически решения, които са свързани с драстичното  намаление на осигурителните вноски за пенсии и за ДОО, водещи до неимоверни размери на дефицитите в системата. Настояваме за незабавен отказ от планираните от правителството намаления на осигурителните вноски, в т.ч. и за прехвърлянето им към втория стълб, както и обявяване на 2-процентното намаление  през 2010 г. за валидно до края на годината;
- Синдикатът ще отстоява известно възстановяване на намалените  размери на осигурителната вноска за пенсии, за сметка на разумно премерени намаления на данъци с цел стабилизиране на двата задължителни стълба на пенсионното осигуряване.
- Поддържа тезата, че  правото на инвалидна пенсия от фонд „пенсии” на ДОО следва да се обвързва с произнасяне на медицинска  комисия  на подчинение на НОИ;
- Да се подкрепя идеята за необходимост от разработването на механизми за осигуряване на т.н. „дългосрочна грижа” и да се заяви готовност за участие в проучване на опит и нормативно разработване на идеята, което да съдържа възможности за влияние и инициативи на синдикати и работодатели чрез колективно договаряне или други инициативи.
- КНСБ подкрепя отпадането на т.н. „таван на пенсиите” при  внимателна преценка на момента на въвеждане и въздействието на мярката.
- Считаме за категорично неприемливо, нонсенс и доказателство за несъстоятелност на законодателството хора, които са се осигурявали по 37 и 34 години /според сегашните условия/ да не могат да получават минималният гарантиран размер на пенсията и да бъдат директно препращани към системата на социалното подпомагане.
Настояваме:
- Да се поднови искането на КНСБ за драстични законодателни мерки срещу отклоняването или укриването на осигурителни вноски от страна на осигурители в частния сектор, като деянието се квалифицира като престъпление. В тази връзка да се преразгледат параметрите на сравнително по-либералния подход на осигуряване на т.н. самоосигуряващи се, като се отчита спецификата на отделните професионални групи;
- Да се разработи механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, който да отчита и връзката на тази заплата с размера на гарантирания минимален размер на пенсията за трудова дейност.
- КНСБ се противопоставя категорично на увеличение на пенсионната възраст, включително и с решение на Координационния  съвет.
В този вид предложението за промени на осигурителния стаж е неприемливо и обсъждането на варианти за промени в изискванията за осигурителния стаж трябва да се обвърже със следните задължителни условия:
- Категорични нормативни и други гаранции за предприемането на специални мерки за заетостта на т.н. възрастни работници.
- Да се въведат промени в КТ, които да осигуряват допълнителна стабилност на правоотношенията на работниците и служителите в предпенсионна възраст.
- Да се въведат нормативни решения – по-висок процент в размера на пенсията, разширяване на признатите периоди трудов стаж /отпуски, безработица и пр./, които да са в полза на засегнатите осигурени лица при  допълнително изисквания осигурителен стаж
- КНСБ ще предложи нормативен регламент за т.н. „гъвкаво пенсиониране”, което ще се обвърже с мерки  за заетост и недопускане на  загуби в размера на пенсията на онези осигурени лица, които ще пожелаят да се възползват от такъв механизъм.
- Новите изисквания да се прилагат постепенно и плавно
Анализите, оценките и предложенията на представителите на КНСБ в публичния дебат ще се придържат към принципите и ценностите, заложени в утвърдените политики на ръководните органи на КНСБ.