Средната заплата падна с почти процент за 3 месеца

Средната заплата в България за третото тримесечие спада с близо процент спрямо средата на годината, но нараства с 8.6% спрямо същия период на миналата година, съобщава НСИ
През третото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2011 г. с 0.9% до 693 лева.
Средната заплата за юли е 691 лв., за август - 683 лв., и за септември 2011 г. - 704 лева.

Най-силно е понижението на заплатите при брокерите на недвижими имоти- с 11.1%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.2%. Най-сериозно са се повишили заплатите в селското стопанство - с 5.5% и строителството - с 1.9%.
През третото тримесечие на 2011 г. средната заплата нараства с 8.6% спрямо третото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението при журналистите, информационните технологии и комуникациите - с 21.4%, и  научните изследвания" - с 21.1%.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2011 г. са получили наетите в следните икономически дейности: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 558 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 429 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 340 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в "Административни и спомагателни дейности" - 438 лева; "Хотелиерство и ресторантьорство" - 458 лева; "Други дейности" - 486 лева.
Спрямо третото тримесечие на 2010 г. средното възнаграждение през третото тримесечие на 2011 г. в обществения сектор нараства с 3.0%, а в частния сектор - с 10.7%.
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудов договор към края на септември 2011 г. намаляват с 10.7 хил., или с 0.5% спрямо края на юни 2011 г., като достигат 2.19 милиона.
При брокерите на недвижими имоти съкратени са 13.2% от персонала, а в туризма 12.7%.