Аналитични разработки по Проект „Парламент на Работеща България“, № BG05SFOP001-2.009-0100

В резултат от изпълнението на дейностите по Проект „Парламент на Работеща България“, № BG05SFOP001-2.009-0100, по Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент Сдружение "България Лейбър Райтс Уоч" и партньор КНСБ, бяха осъществени задълбочени проучвания и анализи на процесите в гражданското общество по отношение на представителството на работниците и добрите практики в областта. В резултат бяха изработени следните Аналитични разработки, част от резултатите от изпълнението на дейностите: